دانشگاه کنت

دانشگاه کنت

در این قسمت شما می توانید اطلاعات مربوط به دانشگاه کنت، دوره ها و شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه کنت را مطالعه نمایید.

درباره ی دانشگاه کنت
دانشگاه Kent از دانشگاه های بسیار معتبر و با رتبه بالای کشور انگلستان می باشد. از جمله کمپ های این دانشگاه می توان به  Tonbridge, medway, Canterbery می باشد. این دانشگاه بیش از ۱۹۰۰۰ دانشجو دارد که از این تعداد بیش از ۱۵۵۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی و بیش از ۴۰۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کنند.  در این دانشگاه از بیش از ۱۵۰ کشور در حال تحصیل می باشند.
رنکینگ دانشگاه کنت
رنکینگ جهانی دانشگاه: ۲۷۰
رنکینگ دانشگاه کنت در انگلستان: ۲۳
دوره های آموزشی دانشگاه کنت
دپارتمان ها   و دانشکده ها:

Humanities

Kent School of Architecture

School of Arts

School of English

School of European Culture and Languages

School of History

School of Music and Fine Art     Sciences

School of Bioscience

School of Computing

School of Engineering and Digital Arts

School of Mathematics, Statistics and Actuarial Science

Medway School of Pharmacy

School of Physical Sciences

School of Sport and Exercise Sciences

Social Sciences

School of Anthropology and Conservation

Kent Business School

School of Economics

Kent Law School

School of Politics and International Relations

School of Psychology

School of Social Policy, Sociology and Social Research

شروع دوره های دانشگاه کنت
شروع ترم های دانشگاه کنت در ماههای سپتامبر و ژانویه می باشد.
هزینه تحصیل دانشگاه کنت

کارشناسی

Course Award  Campus Full-time           Part-time          Full-time           Part-time

Accounting and Finance BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Accounting and Finance and Economics BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Accounting and Finance with a year in Industry  BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Actuarial Science          BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Actuarial Science with a Foundation Year           BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Actuarial Science with a Year in Industry BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

American Studies          BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

American Studies (History)        BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

American Studies (Latin America)          BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

American Studies (Literature)    BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Ancient History BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Ancient, Medieval and Modern History  BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Anthropology   BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Anthropology with a Year in Europe       BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Anthropology with a year in Japan         BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Applied Behaviour Analysis        GCert   Canterbury       £۳,۰۸۰ N/A      £۶,۹۰۰ TBC

Applied Psychology       BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Applied Psychology with Clinical Psychology       BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰            £۸,۲۴۰

Applied Sport and Exercise Science        MSci     Medway           £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Architecture     MArch – ARB/RIBA Part 2           Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Architecture     BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Art History        BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Art History and Classical and Archaeological Studies       BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Art History and English and American Literature BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Art History and Film      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Art History and French  BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Art History and German BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Art History and Hispanic Studies BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Art History and History  BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Art History and Italian   BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Asian Studies and Classical and Archaeological Studies   BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Asian Studies and Comparative Literature          BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Asian Studies and English and Language and Linguistics  BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Asian Studies and French           BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Asian Studies and German         BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Asian Studies and Hispanic Studies        BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Asian Studies and Italian            BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Asian Studies and Philosophy    BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Asian Studies and Religious Studies        BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Astronomy Space Science and Astrophysics       MPhys  Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Astronomy Space Science and Astrophysics       BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰            £۸,۲۴۰

Astronomy Space Science and Astrophysics with a Year Abroad  MPhys  Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰            £۸,۲۴۰

Autism Studies  BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Autism Studies  Cert      Canterbury       £۶,۰۰۰ TBC      £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Autism Studies  FdSc     Canterbury       £۶,۰۰۰ TBC      £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Biochemistry    BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Biochemistry with a Sandwich Year        BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Biochemistry with a Year Abroad           BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Bioengineering BEng (Hons)      Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Bioengineering with a Year in Industry   BEng (Hons)      Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Biological Anthropology BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Biological Anthropology with a year in Professional Practice       BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵            £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Biological Anthropology with a Year in the United States BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰            £۸,۲۴۰

Biology BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Biology with a Sandwich Year    BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Biology with a Year Abroad        BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Biomedical Sciences      BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Biomedical Sciences with a Sandwich Year         BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰            £۸,۲۴۰

Biomedical Sciences with a Year Abroad BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Business           BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Business Administration with Business Analytics BBA (Hons)       Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Business and Management with a Year in Industry         BA (Hons)         Medway           £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Business Information Technology          BSc (Hons)        Medway           £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Business Information Technology with a Year in Industry BSc (Hons)        Medway           £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰            £۸,۲۴۰

Business Management and Finance (Pre Master’s)                     Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           TBC

Chemistry         MChem Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Chemistry         BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Chemistry with a foundation Year          BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Chemistry with a Year in Industry          BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Classical and Archaeological Studies      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Classical and Archaeological Studies and Comparative Literature BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵            £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Classical and Archaeological Studies and Drama BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Classical and Archaeological Studies and English and American Literature            BA (Hons)         Canterbury            £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Classical and Archaeological Studies and Film     BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Classical and Archaeological Studies and French BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Classical and Archaeological Studies and German           BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰            N/A

Classical and Archaeological Studies and Italian  BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Classical and Archaeological Studies and Philosophy       BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Classical and Archaeological Studies and Religious Studies          BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵            £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Classical and Archaeological Studies and Spanish            BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰            N/A

Classical Studies            BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Comparative Literature BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Comparative Literature and Drama        BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Comparative Literature and English American and Postcolonial Literatures          BA (Hons)         Canterbury            £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Comparative Literature and English and American Literature      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵            £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Comparative Literature and English Language and Linguistics      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵            £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Comparative Literature and Film            BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Comparative Literature and French        BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Comparative Literature and German with a Year Abroad BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰            N/A

Comparative Literature and History       BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Comparative Literature and Italian         BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Comparative Literature and Philosophy BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Comparative Literature and Religious Studies     BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Comparative Literature and Spanish with a Year Abroad BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰            N/A

Comparative Literature with a Year Abroad        BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Computer Science         BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Computer Science (Artificial Intelligence)           BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰            £۸,۲۴۰

Computer Science (Artificial Intelligence)with a Year in Industry BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵            £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Computer Science (Consultancy)           BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Computer Science (Consultancy) with a Year in Industry BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰            £۸,۲۴۰

Course Award  Campus Full-time           Part-time          Full-time           Part-time

Computer Science (Networks)   BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Computer Science (Networks) with a Year in Industry     BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰            £۸,۲۴۰

Computer Science with a Year in Industry          BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰            £۸,۲۴۰

Computer Systems Engineering MEng   Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Computer Systems Engineering BEng (Hons)      Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Computer Systems Engineering with a Foundation Year  BEng (Hons)      Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰            £۸,۲۴۰

Computer Systems Engineering with a Year in Industry   MEng   Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰            £۸,۲۴۰

Computer Systems Engineering with a Year in Industry   BEng (Hons)      Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰            £۸,۲۴۰

Computing       BSc (Hons)        Medway           £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Computing (Consultancy)          BSc (Hons)        Medway           £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Computing (Consultancy)with a Year in Industry BSc (Hons)        Medway           £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰            £۸,۲۴۰

Computing and History  BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Computing with a Year in Industry         BSc (Hons)        Medway           £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Contemporary Literature          BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Criminal Justice and Criminology            BA (Hons)         Medway           £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Criminology      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Criminology and Cultural Studies           BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Criminology and Social Policy     BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Criminology and Sociology         BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Criminology with Quantitative Research BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Cultural Studies and Art History BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Cultural Studies and Comparative Literature      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Cultural Studies and Media        BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Cultural Studies and Media and Journalism        BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Cultural Studies and Media with Journalism       BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Cultural Studies and Social Anthropology           BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Digital Arts        BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Digital Arts        MArt    Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Digital Arts with a Year in Industry         BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Digital Arts with a Year in Industry         MArt    Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Drama and English and American Literature       BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Drama and English Language and Linguistics       BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Drama and Film BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۶,۴۸۰           N/A

Drama and French        BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Drama and German      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Drama and Hispanic Studies      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Drama and History        BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Drama and Italian          BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Drama and Philosophy  BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Drama and Religious Studies     BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Drama and Theatre       BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Drama and Theatre and Art History        BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Economics        BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Economics and Management    BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Economics and Politics  BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Economics with a Language (Spanish)    BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Economics with a Year in Industry         BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Economics with Computing       BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Economics with Econometrics   BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Electronic and Communications Engineering      BEng (Hons)      Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰            £۸,۲۴۰

Electronic and Communications Engineering with a Foundation Year       BEng (Hons)      Canterbury       £۹,۲۵۰            £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Electronic and Communications Engineering with a year in Industry        BEng (Hons)      Canterbury       £۹,۲۵۰            £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Electronic and Computer Systems         BEng (Hons)      Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Electronics and Communications Engineering     MEng   Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Electronics and Communications Engineering with a Year in Industry      MEng   Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵            £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

English American and Postcolonial Literatures    BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

English American and Postcolonial Literatures and Film   BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

English American and Postcolonial Literatures and History          BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵            £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

English American and Postcolonial Literatures with approved year abroad          BA (Hons)         Canterbury            £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

English and American Literature BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

English and American Literature and Creative Writing     BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

English and American Literature and Creative Writing with a Year Abroad           BA (Hons)         Canterbury            £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

English and American Literature and English Language and Linguistics     BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰            £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

English and American Literature and Film           BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

English and American Literature and French       BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

English and American Literature and German     BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

English and American Literature and History      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

English and American Literature and Italian        BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

English and American Literature and Journalism BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

English and American Literature and Philosophy BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

English and American Literature and Religious Studies    BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

English and American Literature and Sociology   BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

English and American Literature and Spanish     BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

English and American Literature with an Approved Year Abroad BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵            £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

English and French Law LLB (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

English Language and Linguistics            BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

English Language and Linguistics and French      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

English Language and Linguistics and German    BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

English Language and Linguistics and Hispanic Studies    BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰            N/A

English Language and Linguistics and Italian       BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Environmental Social Sciences   BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Environmental Social Sciences with a Year in Professional Practice          BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰            £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

European Economics     BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

European Economics (French)   BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

European Economics (German) BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

European Economics (Spanish)  BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

European History with a Year Abroad     BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

European Legal Studies LLB (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

European Studies (Combined Languages)          BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

European Studies (French)        BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

European Studies (German)      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

European Studies (Spanish)       BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Film      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Film and Cultural Studies           BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Film and French BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Film and German          BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Film and History            BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Film and Italian BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Film and Philosophy      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Film and Religious Studies         BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Course Award  Campus Full-time           Part-time          Full-time           Part-time

Film and Spanish           BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Film with a Placement Year       BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Film with an Approved Year Abroad       BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Financial Economics      BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Financial Economics with Econometrics BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Financial Mathematics  BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Financial Mathematics with a year in Industry    BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Forensic Science           BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Forensic Science           MSci     Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Forensic Science with a Year in Industry BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Forensic Science with Foundation Year   BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

French  BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

French and German      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

French and History        BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

French and Italian         BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

French and Philosophy  BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

French and Religious Studies     BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

French and Spanish       BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

German            BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

German and History      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

German and Italian        BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

German and Philosophy BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

German and Spanish     BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

German and Theology and Religious Studies      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Health and Social Care   BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Hispanic Studies           BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Hispanic Studies and Religious Studies   BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

History BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

History and Archaeological Studies        BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

History and English Language and Linguistics      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

History and Italian         BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

History and Philosophy BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

History and Politics        BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

History and Religious Studies     BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

History and Social Anthropology BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

History and Spanish      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Human Ecology BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

International Business   BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

International Business with a Year Abroad         BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

International Business with a Year in Industry    BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

International Foundation – Architecture and Arts (JAN)   Credit   Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

International Foundation Programme, Biosciences         Credit   Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           TBC

International Foundation Programme, Computer Science           Credit   Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰            TBC

International Foundation Programme, Humanities         Credit   Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           TBC

International Foundation Programme, Pharmacology and Physiology      Credit   Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A            £۱۳,۸۱۰           TBC

International Foundation Programme, Social Sciences    Credit   Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           TBC

International Foundation Programme, Social Sciences (January Start)      Credit   Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A            £۱۳,۸۱۰           N/A

International Legal Studies with a year Abroad   LLB (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Italian   BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Italian and Philosophy   BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Italian and Religious Studies      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Italian and Spanish        BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Journalism        BA (Hons)         Medway           £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Law      Cert      Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Law      LLB (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Law (Senior Status)       LLB (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Law and Accounting and Finance           BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Law and Criminology     BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Law and Economics       BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Law and English Literature         BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Law and History BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Law and Philosophy      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Law and Social Anthropology    BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Law and Sociology         BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Law and Welfare           BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Law with a Language     LLB (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Law with a Language     LLB (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Law with a Language (French)   LLB (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Law with a Language (German) LLB (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Law with a Language (Spanish)  LLB (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Liberal Arts       BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Management   BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Marketing        BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Marketing with a Year in Industry          BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Mathematics    BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Mathematics    MMath Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Mathematics and Accounting and Finance         BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Mathematics and Statistics        MMathStat       Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Mathematics and Statistics        BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Mathematics Foundation Year   BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Mathematics with a year in Industry      BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Media Studies   BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Media Studies with a Year Abroad         BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Military History BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Multimedia Technology and Design       BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Multimedia Technology and Design with a Year in Industry         BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵            £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Philosophy       BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Philosophy and Cultural Studies BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Philosophy and English Language and Linguistics BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Philosophy and Politics  BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Philosophy and Religious Studies           BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Philosophy and Social Anthropology      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Philosophy and Sociology          BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Philosophy and Spanish BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰           N/A

Philosophy with an approved Year Abroad         BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Physics MPhys  Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Physics BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Physics with a Foundation Year  BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Physics with a year abroad        MPhys  Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Physics with a Year in Industry   BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Course Award  Campus Full-time           Part-time          Full-time           Part-time

Physics with Astrophysics          BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Physics with Astrophysics          MPhys  Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Physics with Astrophysics with a Year Abroad     MPhys  Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Politics  BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Politics and English Language and Linguistics      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Politics and International Relations        BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Politics and International Relations (Bidiplome)  BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Politics and International Relations with a Language       BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Politics and International Relations with a Year in China / Hong Kong      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A            £۱۳,۸۱۰           N/A

Politics and International Relations with a Year in Continental Europe     BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A            £۱۳,۸۱۰           N/A

Politics and International Relations with a Year in Japan BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A      £۱۳,۸۱۰            N/A

Politics and International Relations with a Year in North America BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ N/A            £۱۳,۸۱۰           N/A

Politics and Law BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Positive Behaviour Support       Diploma            Canterbury       £۶,۰۰۰ TBC      £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Professional Practice (Top-up)   BSc (Hons)        Medway           N/A      £۴,۵۰۰ N/A      N/A

Psychology       BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Psychology (with studies in Europe)       BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Psychology and Social Anthropology      BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Psychology with Clinical Psychology       BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Psychology with Forensic Psychology     BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Religious Studies           BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Social Anthropology      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Social Anthropology and Economics       BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Social Anthropology and Politics BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Social Anthropology and Social Policy     BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Social Anthropology with a Year in Denmark      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Social Anthropology with a Year in Finland         BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Social Anthropology with a year in Japan            BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Social Anthropology with a Year in the Netherlands       BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰            £۶,۹۲۰

Social Anthropology with French           BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Social Anthropology with German         BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Social Anthropology with Italian BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Social Anthropology with Spanish          BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Social Policy      BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Social Policy and Politics            BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Social Policy with Quantitative Research BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Social Psychology          BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Social Sciences  BSc (Hons)        Medway           £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Social Work      BA (Hons)         Medway           £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Sociology          BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Sociology and Economics           BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Sociology and Politics    BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Sociology and Social Anthropology        BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Sociology and Social Policy         BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Sociology with Quantitative Research    BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Sport and Exercise for Health     BSc (Hons)        Medway           £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Sport and Exercise Management           BA (Hons)         Medway           £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Sport and Exercise Science        BSc (Hons)        Medway           £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Sport Management      MSport Medway           £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Sport Management      BA (Hons)         Medway           £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Sports Therapy BSc (Hons)        Medway           £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

War and Conflict           BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

Wildlife Conservation   BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Wildlife Conservation with a Year in Professional Practice           BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵            £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

Wildlife Conservation with a Year in Professional Practice           BSc (Hons)        Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵            £۱۶,۴۸۰           £۸,۲۴۰

World Literature           BA (Hons)         Canterbury       £۹,۲۵۰ £۴,۶۲۵ £۱۳,۸۱۰           £۶,۹۲۰

کارشناسی ارشد

Course Award  Campus Type     Full-time           Part-time          Full-time           Part-time

Accounting       PhD      Canterbury and Medway           Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Actuarial Science          PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Actuarial Science          PDip     Canterbury       Taught  £۹,۶۰۰ £۴,۸۰۰ £۱۳,۷۷۰           £۶,۸۸۰

Advanced and Specialist Healthcare (Applied Dental Professional Practice)          MSc      Medway           Taught  TBC            £۲,۶۲۰ TBC      £۲,۶۲۰

Advanced Child Protection        MA       Canterbury       Taught  TBC      £۳,۹۰۰ TBC      £۳,۹۰۰

Advanced Computer Science     MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Advanced Computer Science (Computational Intelligence)         MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰            £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Advanced Computer Science (Computational Intelligence)with an Industrial Placement   MSc      Canterbury            Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Advanced Computer Science with an Industrial Placement         MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰            £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Advanced Electronic Systems Engineering          MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۵,۹۲۰            £۷,۹۶۰

Advanced Software Development         MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Advanced Software Development with an Industrial Placement  MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰            £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Agri Environmental Economics   PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Agri Environmental Economics and Policy           MSc      Canterbury       Taught  £۶,۰۴۰ £۳,۰۳۰ £۱۳,۸۸۰            £۶,۹۴۰

American Studies          MA       Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

American Studies          MPhil   Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

American Studies          PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

American Studies          MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Analysis and Intervention in Intellectual and Developmental Disabilities  PDip     Canterbury       Taught  £۴,۲۱۰            £۲,۱۲۰ £۸,۹۴۰ £۴,۴۹۰

Analysis and Intervention in Intellectual and Developmental Disabilities  MSc      Canterbury       Taught  £۶,۳۱۰            £۳,۱۸۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Ancient History MA       Canterbury and Rome   Taught  £۷,۳۱۰ £۳,۶۷۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Ancient History MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Anthropology   MA       Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Anthropology   MSc      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Anthropology   PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Applied Actuarial Science          MSc      Canterbury       Taught  £۱۱,۵۹۰           £۵,۷۹۰ £۱۶,۶۳۰           £۸,۳۲۰

Applied Actuarial Science (International Masters)          MSc      Canterbury       Taught  TBC      TBC      £۱۴,۴۹۰            £۷,۲۷۰

Applied Behaviour Analysis (Intellectual and Developmental Disability)   MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰            £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Applied Behaviour Analysis (Intellectual and Developmental Disability)   PCert    Canterbury       Taught  £۱,۸۱۰ TBC            £۴,۴۸۰ TBC

Applied Behaviour Analysis (Intellectual and Developmental Disability)   PDip     Canterbury       Taught  £۳,۶۰۰            £۱,۷۹۰ £۸,۹۴۰ £۴,۴۹۰

Applied Economics and International Development       MSc      Canterbury       Taught  £۶,۰۴۰ £۳,۰۳۰ £۱۳,۸۸۰            £۶,۹۴۰

Applied Health Research           MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Applied Linguistics for Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) MA       Canterbury       Taught            £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Applied Psychology       MPhil   Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Applied Psychology       PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Applied Theatre MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Archaeology     MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Architectural Conservation        MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Architectural Visualisation         MA       Canterbury       Taught  £۷,۳۱۰ £۳,۶۷۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Architecture     PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Architecture and the Sustainable Environment   MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

Architecture and Urban Design  MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Architecture and Urban Design  MA       Canterbury and Paris     Taught  £۷,۳۱۰ N/A      £۱۳,۳۴۰           N/A

Autism Studies  MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Autism Studies  PCert    Canterbury       Taught  £۱,۸۱۰ £۹۰۵    £۴,۴۸۰ £۲,۲۵۰

Autism Studies  PDip     Canterbury       Taught  £۳,۶۰۰ £۱,۷۹۰ £۸,۹۴۰ £۴,۴۹۰

Autism Studies (Distance Learning)        MA       Canterbury       Taught  £۴,۹۳۰ £۲,۴۷۰ £۶,۸۸۰ £۳,۴۵۰

Autism Studies (Distance Learning)        PCert    Canterbury       Taught  £۱,۶۵۰ £۸۳۰    £۲,۳۲۰ £۱,۱۶۰

Autism Studies (Distance Learning)        PDip     Canterbury       Taught  £۳,۳۲۰ £۱,۶۵۰ £۴,۶۲۰ £۲,۳۲۰

Biochemistry    PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Biochemistry    MSc      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Biodiversity Management         MSc      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Biodiversity Management         PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Biotechnology and Bioengineering        MSc      Canterbury       Taught  £۵,۶۰۰ £۲,۸۱۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Broadband and Mobile Communication Networks         MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۵,۹۲۰            £۷,۹۶۰

Business Analytics         MSc      Canterbury       Taught  £۹,۸۸۰ N/A      £۱۵,۶۹۰           N/A

Cancer Biology  MSc      Canterbury       Taught  £۵,۶۰۰ £۲,۸۱۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Cartoons and Caricature            MA       Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Cartoons and Caricature            MPhil   Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Cartoons and Caricature            PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Cell Biology       PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Cell Biology       MSc      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Chemistry         MPhil   Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Chemistry         MSc      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Chemistry         PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Civil Society NGO and Non Profit Studies            MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

Civil Society NGOs and Non Profit Studies          PDip     Canterbury       Taught  £۳,۶۰۰ £۱,۷۹۰ £۸,۹۴۰ £۴,۴۹۰

Classical and Archaeological Studies      PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

Cognitive Psychology / Neuropsychology           PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

Cognitive Psychology / Neuropsychology           MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

Community Care           MA       Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Community Care           MPhil   Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Community Care           PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Comparative Literature MA       Canterbury and Paris     Taught  £۷,۳۱۰ N/A      £۱۳,۳۴۰           N/A

Comparative Literature MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Comparative Literature PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Comparative Politics      MA       Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Comparative Politics      PhD      Canterbury       Research          TBC      TBC      TBC      TBC

Comparative Politics      PhD      Brussels            Research          TBC      TBC      TBC      TBC

Computational Biology  MSc      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Computational Biology  PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Computer Animation    MSc      Canterbury       Taught  £۷,۳۱۰ £۳,۶۷۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۷۰

Computer Science         MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Computer Science         MSc      Canterbury and Medway           Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰            £۷,۹۶۰

Computer Science         PhD      Canterbury and Medway           Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰            £۷,۹۶۰

Computer Science with an Industrial Placement MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۵,۹۲۰            £۷,۹۶۰

Computer Security        MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Computer Security with an Industrial Placement MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۵,۹۲۰            £۷,۹۶۰

Computing and Entrepreneurship         MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Computing and Entrepreneurship with an Industrial Placement  MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰            £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Conservation and International Wildlife Trade    MSc      Canterbury       Taught  £۱۱,۸۹۰           £۵,۹۷۰ £۱۵,۹۲۰            £۷,۹۶۰

Conservation and Primate Behaviour     MSc      Canterbury       Taught  £۱۱,۸۹۰           £۵,۹۷۰ £۱۵,۹۲۰            £۷,۹۶۰

Conservation and Rural Development    MSc      Canterbury       Taught  £۱۱,۸۹۰           £۵,۹۷۰ £۱۵,۹۲۰            £۷,۹۶۰

Conservation and Tourism         MSc      Canterbury       Taught  £۱۱,۸۹۰           £۵,۹۷۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Conservation Biology    MSc      Canterbury       Taught  £۱۱,۸۹۰           £۵,۹۷۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Conservation Project Management       MSc      Canterbury       Taught  £۱۱,۸۹۰           £۵,۹۷۰ £۱۵,۹۲۰            £۷,۹۶۰

Contemporary Performance Practice     MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Creative Producing        MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Creative Writing            MA       Paris     Taught  £۷,۳۱۰ N/A      £۱۳,۳۴۰           N/A

Creative Writing            MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Course Award  Campus Type     Full-time           Part-time          Full-time           Part-time

Creative Writing            MA       Canterbury and Paris     Taught  £۷,۳۱۰ N/A      £۱۳,۳۴۰           N/A

Criminology      MA       Canterbury       Taught  £۵,۸۲۰ £۲,۹۳۰ £۱۳,۸۸۰           £۶,۹۴۰

Criminology      MA       Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Criminology      MPhil   Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Criminology      PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Criminology (2 years)    MA       Canterbury       Taught  TBC      TBC      £۱۱,۳۲۰           £۵,۶۵۰

Criminology (with a Semester Abroad)  MA       Canterbury       Taught  £۵,۸۲۰ £۲,۹۳۰ £۱۳,۸۸۰           £۶,۹۴۰

Critical Theory  MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Cultural and Global Criminology PhD      Canterbury, ELTE Budapest, University of Hamburg and Utrecht University            Research          TBC      TBC      TBC      TBC

Curating           MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Developmental Psychology       MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Dickens and Victorian Culture    MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Digital Arts        MPhil   Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Digital Arts        MSc      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Digital Arts        PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Digital Visual Effects      MSc      Canterbury       Taught  £۷,۳۱۰ £۳,۶۷۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Drama  MA       Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Drama  PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Drama: Practice as Research      MA       Canterbury       Research          £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Drama: Practice as Research      PhD      Canterbury       Research          £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Drug Design      MSc      Canterbury       Taught  £۵,۶۰۰ £۲,۸۱۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Economics        PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Economics        MSc      Canterbury       Taught  £۶,۰۴۰ £۳,۰۳۰ £۱۳,۸۸۰           £۶,۹۴۰

Economics and Econometrics    MSc      Canterbury       Taught  £۶,۰۴۰ £۳,۰۳۰ £۱۳,۸۸۰           £۶,۹۴۰

Economics and Finance MSc      Canterbury       Taught  £۶,۰۴۰ £۳,۰۳۰ £۱۳,۸۸۰           £۶,۹۴۰

Economics Conversion  MSc      Canterbury       Taught  £۶,۰۴۰ £۳,۰۳۰ £۱۳,۸۸۰           £۶,۹۴۰

Eighteenth Century Studies       MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Eighteenth Century Studies       MA       Canterbury and Paris     Taught  £۷,۳۱۰ N/A      £۱۳,۳۴۰           N/A

Electronic Engineering  MPhil   Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Electronic Engineering  MSc      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Electronic Engineering  PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Embedded Communications Engineering           MSc      Canterbury       Taught  £۷,۳۱۰ £۳,۶۷۰ £۱۵,۹۲۰            £۷,۹۷۰

Embedded Systems and Instrumentation           MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۵,۹۲۰            £۷,۹۶۰

Engineering      EngD    Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Engineering with Finance          MSc      Canterbury       Taught  £۱۱,۳۲۰           £۵,۶۵۰ £۱۶,۶۳۰           £۸,۳۲۰

English  MA       Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

English  PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

English and American Literature MA       Paris     Taught  £۷,۳۱۰ N/A      £۱۳,۳۴۰           N/A

English and American Literature MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

English and American Literature MA       Canterbury and Paris     Taught  £۷,۳۱۰ N/A      £۱۳,۳۴۰           N/A

Environmental Anthropology    MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Environmental Anthropology    MSc      Canterbury       Taught  £۹,۰۲۰ £۴,۵۲۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Environmental Social Science    MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Environmental Social Science    MPhil   Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Environmental Social Science    MSc      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Environmental Social Science    PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Ethnobiology    MSc      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Ethnobiology    PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Ethnobotany    MSc      Canterbury       Taught  £۹,۰۲۰ £۴,۵۲۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

EU External Relations 120 ECTS MA       Brussels            Taught  €۲۴,۱۰۰           €۱۲,۰۵۰           €۲۴,۱۰۰            €۱۲,۰۵۰

EU External Relations 90 ECTS   MA       Brussels            Taught  €۱۶,۹۰۰           €۸,۴۵۰ €۱۶,۹۰۰           €۸,۴۵۰

Euromasters in Physics  MSc      Canterbury       Taught  £۳,۶۰۰ £۱,۷۹۰ £۱۰,۴۶۰           £۵,۲۴۰

European and Global Governance         MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

European and Global Governance         PDip     Canterbury       Taught  £۳,۶۰۰ £۱,۷۹۰ £۸,۹۴۰ £۴,۴۹۰

European and Global Governance 120 ECTS       MA       Canterbury       Taught  £۳,۶۰۰ £۱,۷۹۰ £۸,۹۴۰ £۴,۴۹۰

European Theatre         MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Evolution and Human Behaviour            MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Film      MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Film      MA       Paris     Taught  £۷,۳۱۰ N/A      £۱۳,۳۴۰           N/A

Film Practice as Research          MA       Canterbury       Research          £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Film Studies      PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Film Studies      MA       Canterbury and Paris     Taught  £۷,۳۱۰ N/A      £۱۳,۳۴۰           N/A

Film with Practice          MA       Canterbury       Taught  £۷,۳۱۰ £۳,۶۷۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Film: Practice as Research         PhD      Canterbury       Research          £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Finance PhD      Canterbury and Medway           Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Finance MSc      Canterbury       Taught  £۹,۸۸۰ N/A      £۱۵,۶۹۰           N/A

Finance and Econometrics         MSc      Canterbury       Taught  £۶,۰۴۰ £۳,۰۳۰ £۱۳,۸۸۰           £۶,۹۴۰

Finance and Management         MSc      Canterbury       Taught  £۹,۸۸۰ N/A      £۱۵,۶۹۰           N/A

Finance Investment and Risk     MSc      Canterbury       Taught  £۹,۸۸۰ £۴,۹۴۰ £۱۵,۶۹۰           £۷,۸۵۰

Fine Art MA       Medway           Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Fine Art PhD      Medway           Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

First World War Studies MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Forensic Psychology      MSc      Canterbury       Taught  £۷,۰۳۰ £۳,۵۳۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Forensic Psychology      PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Forensic Science           MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

French  PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

French and Comparative Literature        MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

French and Comparative Literature        MA       Canterbury and Paris     Taught  £۷,۳۱۰ N/A      £۱۳,۳۴۰           N/A

Genetics           MSc      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Genetics           PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

German            PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

German and Comparative Literature      PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

Group Processes and Intergroup Relations         MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

Heritage Management  MA       Athens Taught  €۷,۵۰۰ TBC      €۷,۵۰۰ TBC

Higher Education          MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Higher Education          PDip     Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Higher Education          PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Higher Education          PCert    Canterbury       Taught  TBC      TBC      TBC      TBC

Hispanic and Comparative Literature     MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Hispanic Studies           PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

History PhD      Paris     Research          £۷,۳۱۰ N/A      £۱۳,۳۴۰           N/A

History MA       Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

History PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

History and Philosophy of Art    PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

History and Philosophy of Art    MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

History and Philosophy of Art    MA       Paris     Taught  £۷,۳۱۰ N/A      £۱۳,۳۴۰           N/A

History and Philosophy of Art    MA       Canterbury and Paris     Taught  £۷,۳۱۰ N/A      £۱۳,۳۴۰           N/A

History of Art with a term in Rome        MA       Canterbury and Rome   Taught  £۷,۳۱۰ £۳,۶۷۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

History of Science Medicine Environment and Technology          MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰            £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Human Resource Management MSc      Canterbury       Taught  £۹,۸۸۰ £۴,۹۴۰ £۱۵,۶۹۰           £۷,۸۵۰

Course Award  Campus Type     Full-time           Part-time          Full-time           Part-time

Human Rights Law 120 ECTS      LLM      Brussels            Taught  €۲۴,۱۰۰           €۱۲,۰۵۰           €۲۴,۱۰۰            €۱۲,۰۵۰

Human Rights Law 90 ECTS        LLM      Brussels            Taught  €۱۶,۹۰۰           €۸,۴۵۰ €۱۶,۹۰۰           €۸,۴۵۰

Imperial History MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Industrial Relations       PhD      Canterbury and Medway           Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

Infectious Diseases       MSc      Canterbury       Taught  £۵,۶۰۰ £۲,۸۱۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Information Security and Biometrics      MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Integrated Circuit Design Engineering    MSc      Canterbury       Taught  £۷,۳۱۰ £۳,۶۷۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۷۰

Intellectual and Developmental Disabilities        MA       Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

Intellectual and Developmental Disabilities        MPhil   Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

Intellectual and Developmental Disabilities        PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

Intellectual and Developmental Disabilities        MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

Intellectual and Developmental Disabilities        PCert    Canterbury       Taught  £۱,۸۱۰ £۹۰۵    £۴,۴۸۰ £۲,۲۵۰

Intellectual and Developmental Disabilities        PDip     Canterbury       Taught  £۳,۶۰۰ £۱,۷۹۰ £۸,۹۴۰ £۴,۴۹۰

Intellectual and Developmental Disabilities (by Distance Learning)          MA       Canterbury       Taught  £۴,۹۳۰            £۲,۴۷۰ £۶,۸۸۰ £۳,۴۵۰

Intellectual and Developmental Disabilities (by Distance Learning)          PCert    Canterbury       Taught  £۱,۶۵۰ £۸۳۰            £۲,۳۲۰ £۱,۱۶۰

Intellectual and Developmental Disabilities (by Distance Learning)          PDip     Canterbury       Taught  £۳,۳۲۰            £۱,۶۵۰ £۴,۶۲۰ £۲,۳۲۰

International Accounting and Finance    MSc      Canterbury       Taught  £۹,۸۸۰ N/A      £۱۵,۶۹۰           N/A

International Banking and Finance         MSc      Canterbury       Taught  £۹,۸۸۰ N/A      £۱۵,۶۹۰           N/A

International Business and Economic Development       MSc      Canterbury       Taught  £۹,۸۸۰ £۴,۹۴۰ £۱۵,۶۹۰            £۷,۸۵۰

International Conflict Analysis   PhD      Brussels            Research          TBC      TBC      TBC      TBC

International Conflict Analysis   MA       Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

International Conflict Analysis   PhD      Canterbury       Research          TBC      TBC      TBC      TBC

International Conflict Analysis   PDip     Canterbury       Taught  £۳,۶۰۰ £۱,۷۹۰ £۸,۹۴۰ £۴,۴۹۰

International Conflict Analysis   MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

International Conflict Analysis 120 ECTS MA       Canterbury       Taught  £۳,۶۰۰ £۱,۷۹۰ £۸,۹۴۰ £۴,۴۹۰

International Conflict and Security 120 ECTS      MA       Brussels            Taught  €۲۴,۱۰۰           €۱۲,۰۵۰            €۲۴,۱۰۰           €۱۲,۰۵۰

International Conflict and Security 90 ECTS        MA       Brussels            Taught  €۱۶,۹۰۰           €۸,۴۵۰ €۱۶,۹۰۰            €۸,۴۵۰

International Development 120 ECTS    MA       Brussels            Taught  €۲۴,۱۰۰           €۱۲,۰۵۰           €۲۴,۱۰۰            €۱۲,۰۵۰

International Development 90 ECTS      MA       Brussels            Taught  €۱۶,۹۰۰           €۸,۴۵۰ €۱۶,۹۰۰            €۸,۴۵۰

International Finance and Economic Development         MSc      Canterbury       Taught  £۶,۰۴۰ £۳,۰۳۰ £۱۳,۸۸۰            £۶,۹۴۰

International Law 120 ECTS       LLM      Brussels            Taught  €۲۴,۱۰۰           €۱۲,۰۵۰           €۲۴,۱۰۰            €۱۲,۰۵۰

International Law 90 ECTS         LLM      Brussels            Taught  €۱۶,۹۰۰           €۸,۴۵۰ €۱۶,۹۰۰           €۸,۴۵۰

International Masters in Statistics          MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

International Masters in Statistics with Finance  MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

International Migration 120 ECTS          MA       Brussels            Taught  €۲۴,۱۰۰           €۱۲,۰۵۰           €۲۴,۱۰۰            €۱۲,۰۵۰

International Migration 90 ECTS MA       Brussels            Taught  €۱۶,۹۰۰           €۸,۴۵۰ €۱۶,۹۰۰           €۸,۴۵۰

International Multimedia Journalism     MA       Medway           Taught  £۵,۴۳۰ N/A      £۱۳,۳۴۰           N/A

International Political Economy 120 ECTS           MA       Brussels            Taught  €۲۴,۱۰۰           €۱۲,۰۵۰            €۲۴,۱۰۰           €۱۲,۰۵۰

International Political Economy 90 ECTS MA       Brussels            Taught  €۱۶,۹۰۰           €۸,۴۵۰ €۱۶,۹۰۰            €۸,۴۵۰

International Relations  MA       Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

International Relations  PhD      Canterbury       Research          TBC      TBC      TBC      TBC

International Relations  PhD      Brussels            Research          TBC      TBC      TBC      TBC

International Relations  MA       Canterbury       Taught  TBC      TBC      TBC      TBC

International Relations (International Double Award)     MA       Canterbury       Taught  £۳,۶۰۰ £۱,۷۹۰ £۸,۹۴۰            £۴,۴۹۰

International Relations 120 ECTS           MA       Brussels            Taught  TBC      TBC      TBC      TBC

International Relations 120 ECTS           MA       Canterbury       Taught  TBC      TBC      TBC      TBC

International Relations 90 ECTS MA       Brussels            Taught  TBC      TBC      TBC      TBC

International Relations with International Law   MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

International Relations with International Law   PDip     Canterbury       Taught  £۳,۶۰۰ £۱,۷۹۰ £۸,۹۴۰ £۴,۴۹۰

International Relations with International Law 120 ECTS MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

International Social Policy          MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

International Social Policy (2 years)       MA       Canterbury       Taught  £۱۱,۳۲۰           £۵,۶۵۰ £۱۱,۳۲۰            £۵,۶۵۰

IT Consultancy  MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

IT Consultancy with an Industrial Placement      MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۵,۹۲۰            £۷,۹۶۰

Italian   PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Journalism        MA       Medway           Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Journalism        MPhil   Medway           Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Journalism        PhD      Medway           Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Law      LLM      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Law      MPhil   Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Law      PhD      Canterbury and Brussels            Research          TBC      TBC      TBC      TBC

Law      LLM      Canterbury       Taught  £۶,۰۴۰ £۳,۰۳۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Law      PCert    Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Law      PDip     Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Law (Erasmus, Europe)  LLM      Canterbury       Taught  £۶,۰۴۰ £۳,۰۳۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Linguistics         PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Linguistics         MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Logistics and Supply Chain Management           MSc      Canterbury       Taught  £۹,۸۸۰ £۴,۹۴۰ £۱۵,۶۹۰            £۷,۸۵۰

Management   MA       Canterbury and Medway           Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Management   PhD      Canterbury and Medway           Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Management (General) MSc      Canterbury       Taught  £۹,۸۸۰ N/A      £۱۵,۶۹۰           N/A

Management (International Business)   MSc      Canterbury       Taught  £۹,۸۸۰ N/A      £۱۵,۶۹۰           N/A

Management Science   PhD      Canterbury and Medway           Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

Marketing        PhD      Canterbury and Medway           Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Marketing        MSc      Canterbury       Taught  £۹,۸۸۰ £۴,۹۴۰ £۱۵,۶۹۰           £۷,۸۵۰

Master of Business Administration        MBA     Canterbury       Taught  £۱۹,۹۷۵           £۹,۹۸۸ £۱۹,۹۷۵            £۹,۹۸۸

Mathematics    MPhil   Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Mathematics    MSc      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Mathematics    PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Mathematics and its Applications          MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Mathematics and its Applications (International Masters)          MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰            £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Medical Humanities      MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Medicine and Health Sciences   PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Medieval and Early Modern Studies       MA       Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

Medieval and Early Modern Studies       MPhil   Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

Medieval and Early Modern Studies       PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

Medieval and Early Modern Studies       MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Mental Health   MA       Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Mental Health   MPhil   Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Mental Health   PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Methods of Social Research       MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Methods of Social Research       PCert    Canterbury       Taught  £۱,۸۱۰ £۹۰۵    £۴,۴۸۰ £۲,۲۵۰

Methods of Social Research (2 years)     MA       Canterbury       Taught  £۱۱,۳۲۰           £۵,۶۵۰ £۱۱,۳۲۰            £۵,۶۵۰

Microbiology    MSc      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Microbiology    PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Migration Studies         PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Mobile Application Design         MSc      Canterbury       Taught  £۵,۶۰۰ £۲,۸۱۰ £۱۶,۳۷۰           £۸,۲۱۰

Modern European Literature     MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Modern French Studies MA       Canterbury and Paris     Taught  £۷,۳۱۰ N/A      £۱۳,۳۴۰           N/A

Modern French Studies MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Course Award  Campus Type     Full-time           Part-time          Full-time           Part-time

Modern German and Comparative Literature     MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

Modern Hispanic Studies           MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Modern History MA       Canterbury and Paris     Taught  £۷,۳۱۰ N/A      £۱۳,۳۴۰           N/A

Modern History 1500 to 2000   MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Multimedia Journalism  MA       Medway           Taught  £۸,۴۵۰ N/A      £۱۳,۳۴۰           N/A

Music (Composition)     MA       Medway           Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Music (Composition)     PhD      Medway           Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Music (Performance)    MA       Medway           Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Music (Performance)    PhD      Medway           Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Music (Research)          MA       Medway           Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Music (Research)          PhD      Medway           Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Music and Technology  PhD      Medway           Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Music Technology         MA       Medway           Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Networks and Security  MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Networks and Security with an Industrial Placement      MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۵,۹۲۰            £۷,۹۶۰

Operational Research    PhD      Canterbury and Medway           Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

Organisational Psychology         MSc      Canterbury       Taught  £۷,۳۱۰ £۳,۶۷۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Personal Social Services MPhil   Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Personal Social Services PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Pharmacy         MPhil   Medway           Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Pharmacy         PhD      Medway           Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Philanthropic Studies (Distance Learning)           MA       Canterbury and Medway           Taught  N/A      £۲,۳۲۰ N/A            £۲,۳۲۰

Philanthropic Studies (Distance Learning)           PCert    Canterbury and Medway           Taught  N/A      £۷۵۵    N/A            £۷۵۵

Philanthropic Studies (Distance Learning)           PDip     Canterbury and Medway           Taught  N/A      £۱,۵۵۰ N/A            £۱,۵۵۰

Philosophy       PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Philosophy       MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Physical Acting  MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Physics MPhil   Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Physics MSc      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Physics PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Poetry: Text Practice as Research          PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

Political and Social Thought       MA       Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Political and Social Thought       PhD      Canterbury       Research          TBC      TBC      TBC      TBC

Political and Social Thought       PhD      Brussels            Research          TBC      TBC      TBC      TBC

Political Psychology       MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Political Sociology         MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Political Strategy and Communication 120 ECTS MA       Brussels            Taught  €۲۴,۱۰۰           €۱۲,۰۵۰            €۲۴,۱۰۰           €۱۲,۰۵۰

Political Strategy and Communication 90 ECTS   MA       Brussels            Taught  €۱۶,۹۰۰           €۸,۴۵۰ €۱۶,۹۰۰            €۸,۴۵۰

Political Theory and Practices of Resistance       MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

Political Theory and the Practices of Resistance  PDip     Canterbury       Taught  £۳,۶۰۰ £۱,۷۹۰ £۸,۹۴۰ £۴,۴۹۰

Popular Music (Performance)    MA       Medway           Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Popular Music (Production)       MA       Medway           Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Popular Music (Research)         MA       Medway           Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Postcolonial Studies      MA       Canterbury and Paris     Taught  £۷,۳۱۰ N/A      £۱۳,۳۴۰           N/A

Postcolonial Studies      MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Postcolonial Studies      PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Professional Practice (General)  MA       Medway           Taught  TBC      £۲,۵۶۰ TBC      TBC

Professional Practice (General)  MSc      Medway           Taught  TBC      £۲,۵۶۰ TBC      TBC

Professional Practice (General)  PCert    Medway           Taught  TBC      £۲,۵۶۰ TBC      TBC

Professional Practice (Teaching and Learning)    MSc      Medway           Taught  TBC      £۲,۵۶۰ TBC      TBC

Psychology       MSc      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Psychology       PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Reasoning        MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Religion MA       Canterbury and Paris     Taught  £۷,۳۱۰ N/A      £۱۳,۳۴۰           N/A

Religion MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Religion PCert    Canterbury       Taught  £۱,۸۱۰ £۹۰۵    £۴,۴۸۰ £۲,۲۵۰

Reproductive Medicine:Science and Ethics         MSc      Canterbury       Taught  £۶,۷۳۰ £۳,۳۷۰ £۱۵,۹۲۰            £۷,۹۶۰

Research Methods in Psychology           MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Roman History and Archaeology MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Roman History and Archaeology MA       Canterbury and Rome   Taught  £۷,۳۱۰ £۳,۶۷۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Rome: Ancient and Modern      MA       Canterbury and Rome   Taught  £۷,۳۱۰ £۳,۶۷۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Science Communication and Society      MSc      Canterbury       Taught  £۵,۶۰۰ £۲,۸۱۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Social and Applied Psychology   MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Social Anthropology      MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Social Anthropology and Computing      MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Social Anthropology and Conflict           MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Social Anthropology of Europe  MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Social Anthropology with Visual Ethnography     MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

Social Policy      MA       Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Social Policy      MPhil   Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Social Policy      PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Social Psychology          MSc      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Social Psychology          PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Social Work      MA       Medway           Taught  £۶,۰۰۰ TBC      £۹,۰۰۰ £۴,۵۰۰

Social Work      MPhil   Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Social Work      PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Socio Legal Studies        LLM      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Socio Legal Studies        MPhil   Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Socio Legal Studies        PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Sociology          MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Sociology          MA       Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Sociology          MPhil   Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Sociology          PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Sociology (2 years)        MA       Canterbury       Taught  £۱۱,۳۲۰           £۵,۶۵۰ £۱۱,۳۲۰           £۵,۶۵۰

Sport and Exercise Science and Sports Therapy  MPhil   Medway           Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰            £۷,۹۶۰

Sport and Exercise Science and Sports Therapy  PhD      Medway           Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰            £۷,۹۶۰

Sport Exercise and Health Science          PD        Medway           Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۵,۹۲۰            £۷,۹۶۰

Sport Science for Optimal Performance MSc      Medway           Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۵,۹۲۰           £۷,۹۶۰

Stand Up Comedy         MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Statistics           MPhil   Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Statistics           MSc      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Statistics           PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Statistics           MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Statistics with Finance   MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Terrorism and Society   PDip     Canterbury       Taught  £۳,۶۰۰ £۱,۷۹۰ £۸,۹۴۰ £۴,۴۹۰

Terrorism and Society   MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Terrorism and Society 120 ECTS MA       Canterbury       Taught  £۳,۶۰۰ £۱,۷۹۰ £۸,۹۴۰ £۴,۴۹۰

Text and Event in Early Modern Europe PhD      Canterbury and additional locations (see overview)       Research            TBC      TBC      TBC      TBC

Text Practice as Research          PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

The Contemporary       MA       Canterbury and Paris     Taught  £۷,۳۱۰ N/A      £۱۳,۳۴۰           N/A

Course Award  Campus Type     Full-time           Part-time          Full-time           Part-time

The Contemporary       MA       Canterbury       Taught  £۶,۳۱۰ £۳,۱۸۰ £۱۶,۱۶۰           £۸,۰۹۰

The Contemporary Novel: Practice as Research  MA       Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

The Contemporary Novel: Practice as Research  PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰            £۶,۶۹۰

Theology and Religious Studies  PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Urban Studies   PhD      Canterbury       Research          £۴,۱۲۱ £۲,۰۶۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

War Media and Society MA       Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۳,۳۴۰           £۶,۶۹۰

Wireless Communications and Signal Processing MSc      Canterbury       Taught  £۵,۴۳۰ £۲,۷۲۰ £۱۵,۹۲۰            £۷,۹۶۰

Foundation

Course Campus Full-time           Part-time          Full-time           Part-time

International Foundation Programme – Biosciences        Canterbury       £۹,۰۰۰ N/A      £۱۳,۵۰۰           N/A

International Foundation Programme – Chemistry and Forensic Science  Canterbury       £۹,۰۰۰ N/A      £۱۳,۵۰۰            N/A

International Foundation Programme – Computer Science          Canterbury       £۹,۰۰۰ N/A      £۱۳,۵۰۰           N/A

International Foundation Programme – Eelectronic Engineering  Canterbury       £۹,۰۰۰ N/A      £۱۳,۵۰۰           N/A

International Foundation Programme – Humanities        Canterbury       £۹,۰۰۰ N/A      £۱۲,۷۵۰           N/A

International Foundation Programme – Humanities: Architecture and Arts           Canterbury       £۹,۰۰۰ N/A            £۱۲,۷۵۰           N/A

International Foundation Programme – Pharmacology and Physiology     Canterbury       £۹,۰۰۰ N/A      £۱۳,۵۰۰            N/A

International Foundation Programme – Physics   Canterbury       £۹,۰۰۰ N/A      £۱۳,۵۰۰           N/A

International Foundation Programme – Social Sciences   Canterbury       £۹,۰۰۰ N/A      £۱۲,۷۵۰           N/A

Standard Foundation Year         Canterbury       £۶,۰۰۰ N/A      £۱۲,۴۷۰           N/A

خوابگاه دانشگاه کنت

خوابگاههای کالج:

۱۲۸_۳۱۱ پوند در هفته

خوابگاههای دوره کارشناسی:

۸۲_۱۳۲ پوند در هفته

خوابگاههای دوره کارشناسی ارشد:

۱۱۸_۲۱۱ پوند در هفته

خوابگاههای خارج از دانشگاه:

۷۵_۱۱۰ پوند در هفته

طول دوره های دانشگاه کنت

ترم پاییز: ۲۶ سپتامبر تا ۱۲ دسامبر

ترم بهار: ۱۶ ژانویه تا ۲۷ مارچ

تصاویری از دانشگاه کنت در کشور انگلستان

جهت مشاهده هزینه این دانشگاه با انتخاب نام کشور و دانشگاه، هزینه را خواهید دید


درصورتیکه دانشگاه مورد نظر خود را انتخاب نموده اید به سادگی بر روی دکمه زیر کلیک کنید و فرایند پذیرش خود را شروع کنید
همین حالا ثبت نام کنید ورود به پروفایل کاربری

دانشگاه کنت
5 (100%) 10 votes
No Comments

Post A Comment

Top