تحصیل در ایتالیا
  • آیا امکان کار در کشور ایتالیا پس از تحصیل وجود دارد؟

  • آیا امکان صدور ویزای همراه برای دانشجویان در کشور ایتالیا وجود دارد؟

  • آیا امکان دریافت بورسیه تحصیلی در ایتالیا وجود دارد؟

  • آیا دانشگاه های ایتالیا به زبان انگلیسی تدریس می کنند؟