پزشکی در آفریقای جنوبی
  • برای ورود به رشته پزشکی در آفریقای جنوبی چه مدارکی لازم است؟

  • آیا تحصیل پزشکی در آفریقای جنوبی محدودیت سنی دارد؟

  • هزینه تحصیل پزشکی در آفریقای جنوبی چقدر است؟

  • آیا امکان اقامت پس از تحصیل در آفریقای جنوبی وجود دارد؟