پزشکی در آلمان
  • تحصیل در رشته پزشکی در آلمان چند سال است؟

  • آیا دانشجویان پس از تحصیل پزشکی در آلمان می توانند در این کشور مشغول به کار شوند؟

  • آیا دانشجویان برای شروع رشته های پزشکی نیازمند قبولی در آزمون سراسری اند؟

  • آیا دانشجویان برای تحصیل پزشکی در آلمان می بایست شرایط سنی مناسبی را داشته باشند؟

  • آیا دانشجویان برای تحصیل در نیازمند ارائه مدرک زبان هستند؟