تحصیل پزشکی در ایتالیا
  • آیا پزشکی در ایتالیا آزمون ورودی دارد؟

  • امکان تحصیل به زبان انگلیسی در رشته ی پزشکی در ایتالیا وجود دارد؟

  • هزینه تحصیل پزشکی در ایتالیا به چه صورت است؟

  • هزینه زندگی در ایتالیا به چه صورت است؟

  • آیا امکان اخذ بورسیه برای دانشجویان پزشکی در ایتالیا وجود دارد؟