پزشکی در دانمارک
  • پس از چه مدت تحصیل در دانمارک می توان موفق به اخذ مدرک پزشکی شد؟

  • آیا دانشگاه های برتر پزشکی دانمارک مورد تایید وزارت بهداشت ایران می باشد؟

  • هزینه های زندگی در دانمارک چقدر است؟

  • امکان اخذ اقامت پس از تحصیل پزشکی در دانمارک وجود دارد؟

  • آیا دانشجویان ایرانی جهت ورود به کشور دانمارک نیاز به ویزای تحصیلی دارند؟