تحصیل پزشکی در فرانسه
  • آیا تحصیل پزشکی در فرانسه آزمون ورودی دارد؟

  • مدت زمان تحصیل در رشته پزشکی در فرانسه چند سال است؟

  • آیا تحصیل در دانشگاه های فرانسه رایگان است؟

  • آیا شرایط ورود به رشته دندانپزشکی در فرانسه مشابه پزشکی است؟