• زبان تحصیل در دانشگاه های پزشکی مالتا چیست؟

  • شرایط کار پس از تحصیل در مالتا چگونه است؟

  • متوسط هزینه های زندگی برای تحصیل در رشته پزشکی در مالتا چقدر است؟

  • آیا کشور مالتا به لحاظ تحصیل در رشته پزشکی مقرون به صرفه است؟