در این قسمت شما می توانید اطلاعات مربوط به دانشگاه ناتینگهام، دوره ها و شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه ناتینگهام را مطالعه نمایید.

دانشگاه Nottingham از دانشگاه های قدیمی و بسیار معتبر انگلستان می باشد که در سطح جهانی نیز از رتبه بسیار بالایی برخوردار می باشد. در این دانشگاه بیش از ۳۲۰۰۰ دانشجو مشغول به تحصیل می باشند که از این تعداد نزدیک به ۲۴۰۰۰ دانشجو در رشته های کارشناسی و نزدیک به ۸.۲۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل می باشند. این دانشگاه دارای کمپ هایی از جمله University park, Jubilee و International camp  می باشد.

رنکینگ جهانی دانشگاه: ۱۴۲
رنکینگ دانشگاه در انگلستان: ۱۳

 مقطع کارشناسی

Qual     Title

BSc Hons         Nutrition

MNutr Nutrition and Dietetics

BSc Hons         Nutrition and Food Science

BSc Hons         Environmental Biology

BSc Hons         Plant Science

BSc Hons         Microbiology

BSc Hons         Animal Science

Certificate       Pre-Veterinary Science

BSc Hons         Agriculture

BSc Hons         Agricultural and Crop Science

BSc Hons         Integrated Agricultural Business Management

BSc Hons         Integrated Agricultural Business Management with  Industrial  Placement

BSc Hons         Agricultural and Livestock Science

BSc Hons         Food Science

BSc Hons         International Agricultural Science

MSci  Hons      Environmental Science

MSci  Hons      International Environmental Science

BSc Hons         International Environmental Science

BSc Hons         Environmental Science

BSc Hons         Biotechnology

BSc Hons         Industrial Economics

BSc Hons         Industrial Economics with Insurance

BSc Hons         Management

BSc Hons         International Management

BA Hons          Management with French

BA Hons          Management with Spanish

BA Hons          Management with Chinese Studies

BSc Hons         Accountancy

BSc Hons         Finance, Accounting and Management

MSci  Hons      Medicinal and Biological Chemistry with an assessed  year in  industry

BSc Hons         Chemistry

MSci  Hons      Chemistry

MSci  Hons      Chemistry with an International Study Year

MSci  Hons      Chemistry with a year in Industry

BSc Hons         Medicinal and Biological Chemistry

MSci  Hons      Medicinal and Biological Chemistry

BSc Hons         Chemistry and Molecular Physics

MSci  Hons      Chemistry and Molecular Physics

BA Hons          Modern Languages with Translation

Modern Languages with Translation (with Foundation  Year)

BA Hons          Modern Languages

BA Hons          Modern European Studies

BA Hons          Modern Languages (with Foundation Year)

BA Hons          Modern Languages with Business

BA Hons          Modern Language Studies

BA Hons          Modern Language Studies (with Foundation Year)

BA Jt  Hons      American Studies and English

T700   BA Hons            American and Canadian Literature, History and Culture

BA Hons          American and Canadian Literature, History and Culture  (International Study)

BA Hons          American and Canadian Literature, History and  Culture  (International Study with Foundation Year)

BA Jt  Hons      American Studies and Latin American Studies

BA Jt  Hons      American Studies and History

BA Hons          International Media and Communications Studies

BA Hons          International Media and Communications Studies (with  Foundation Year)

BA Jt  Hons      Film and Television Studies and American Studies

BA Hons          Film and Television Studies

BA Hons          Film and Television Studies (with Foundation Year)

BA Hons          French Studies

BA Hons          French Studies (with Foundation Year)

BA Jt  Hons      French and Politics

BA Jt  Hons      French and International Media Communications  Studies

BA Jt  Hons      French and Contemporary Chinese Studies

BA Jt  Hons      French and Philosophy

BA Hons          German

BA Hons            German (with Foundation Year)

BA Jt  Hons      German and Politics

BA Jt  Hons      German and International Media Communications  Studies

BA Jt  Hons      German and Contemporary Chinese Studies

BA Jt  Hons      German and History

BA Jt  Hons      German and Philosophy

BA Hons          Russian Studies

BA Jt  Hons      Russian and Contemporary Chinese Studies

BA Jt  Hons      Russian and History

BA Jt  Hons      History and East European Cultural Studies

BA Hons          Hispanic Studies

BA Hons          Hispanic Studies (with Foundation Year)

BA Jt  Hons      Spanish and International Media Communications  Studies

BA Jt  Hons      Portuguese and International Media Communications  Studies

BA Jt  Hons      Spanish and Contemporary Chinese Studies

BA Jt  Hons      Hispanic Studies and History

BSc Hons         Computer Science

MSci  Hons      Computer Science

MSci  Hons      Computer Science including an International Year

BSc Hons         Computer Science with Year in Industry

MSci  Hons      Computer Science with Artificial Intelligence

BSc Hons         Computer Science with Artificial Intelligence

MSci  Hons      Computer Science with Artificial Intelligence including  an  International Year

BSc Hons         Computer Science and Artificial Intelligence with Year  in Industry

BSc Hons         Data Science

MSci  Hons      Accounting and Finance for Contemporary China

MSci  Hons      Business and Economy of Contemporary China

MSci  Hons      Global Issues and Contemporary Chinese Studies

BSc Hons         Business and Economy of Contemporary China

BA Hons            Contemporary Chinese Studies with International  Relations

BA Hons          Economics

BSc Hons         Economics and Econometrics

BA Hons          Economics and International Economics

BA Hons          Economics with French

BA Hons          Economics with German

BA Hons          Economics with Hispanic Studies

BA Hons          Economics with Russian

BA Hons          Economics with Chinese Studies

BA Hons          Economics with Philosophy

Cert (FY)          Foundation Certificate in Arts and Social Sciences

Cert (FY)          Social Science and Business Foundation (one year  foundation)

BA Hons          Humanities

Cert (FY)          Arts and Humanities Foundation (one year foundation)

BA Hons          Creative and Professional Writing

BA Hons          Education

K100   BArch  Hons     Architecture

v gg MArch Architecture (ARB/RIBA Part 2)

MEng  Hons     Architecture and Environmental Design

BEng  Hons      Architectural Environment Engineering

MEng  Hons      Chemical Engineering

MEng  Hons     Environmental Engineering

H806   BEng  Hons      Environmental Engineering

BEng  Hons      Environmental Engineering including an Industrial

MEng  Hons     Environmental Engineering including an Industrial

BEng  Hons      Chemical Engineering

BEng  Hons      Chemical Engineering including an Industrial Year

MEng  Hons     Chemical Engineering including an Industrial Year

MEng  Hons     Chemical Engineering with Environmental Engineering

MEng  Hons     Chemical Engineering with Environmental Engineering  including  an Industrial

BEng  Hons      Chemical engineering with Environmental Engineering

BEng  Hons      Chemical Engineering with Environmental Engineering  including  an Industrial Year

MEng  Hons     Civil Engineering

BEng  Hons      Civil Engineering

BEng  Hons      Civil Engineering including an Industrial Year

MEng  Hons     Civil Engineering including an Industrial Year

BEng  Hons      Civil and Environmental Engineering

MEng  Hons     Civil and Environmental Engineering

MEng  Hons     Electrical and Electronic Engineering

MEng  Hons     Electrical Engineering

BEng  Hons      Electrical and Electronic Engineering

MEng  Hons     Electrical and Electronic Engineering with a Year  Abroad

BEng  Hons      Electrical and Electronic Engineering with a Year  Abroad

BEng  Hons      Electrical and Electronic Engineering including an  Industrial Year

MEng  Hons     Electrical and Electronic Engineering including an  Industrial Year

MEng  Hons     Electronic Engineering

MEng  Hons     Electronic and Computer Engineering

BEng  Hons      Electronic Engineering

BEng  Hons      Electronic and Computer Engineering

BEng  Hons      Electrical Engineering

MEng  Hons     Electronic and Communications Engineering

BEng  Hons      Electronic and Communications Engineering

MEng  Hons     Electrical Engineering and Renewable Energy Systems

BEng  Hons      Electrical Engineering and Renewable Energy Systems

MEng  Hons     Engineering and Physical Sciences Foundation  (integrated  honours programme)

BEng  Hons      Engineering and Physical Sciences Foundation  (integrated  honours programme)

Certificate       Engineering and Physical Sciences Foundation (one  year  foundation)

MEng  Hons     Mechanical Engineering

BEng  Hons      Mechanical Engineering

BEng  Hons      Mechanical Engineering including an Industrial Year

MEng  Hons     Mechanical Engineering including an Industrial Year

MEng  Hons     Aerospace Engineering

BEng  Hons      Aerospace Engineering

BEng  Hons      Aerospace Engineering including an Industrial Year

MEng  Hons     Aerospace Engineering including an Industrial Year

BEng  Hons      Product Design and Manufacture

MEng  Hons     Manufacturing Engineering

BEng  Hons      Manufacturing Engineering

BEng  Hons      Manufacturing Engineering including an Industrial Year

MEng  Hons     Manufacturing Engineering including an Industrial Year

MEng  Hons     Product Design and Manufacture

BEng  Hons      Product Design and Manufacture including an  Industrial Year

MEng  Hons     Product Design and Manufacture including an  Industrial Year

BA Hons          English

BA Hons          English Language and Literature

BA Hons          English Language and Literature (with Foundation  Year)

BA Hons          English with Creative Writing

BA Jt  Hons      Classics and English

BA Jt  Hons      English and French

BA Jt  Hons      English and German

BA Jt  Hons      English and Hispanic Studies

BA Jt  Hons      English and History

BSc Hons         Environmental Geoscience

BSc Hons         Geography

MSci  Hons      Geography

BA Hons          Geography

MArts  Hons    Geography

BA Hons          Geography with Business

BA Hons          Geography with Chinese Studies

BSc Hons           Sport Rehabilitation and Exercise Science

BSc Hons         Physiotherapy

BSc Hons         Midwifery (Pre-registration)

BSc Hons         Nursing (Children)

BSc Hons         Nursing (Adult)

BSc Hons         Nursing (Mental Health)

BSc Hons         Healthcare Studies (Nursing)

BSc Hons         Healthcare Studies (Top up) Degree

BA Hons          Humanistic Counselling Practice

Midwifery       BMid  Hons      Midwifery (Shortened)

Midwifery       Dissertation

LV74   BA Jt Hons       Archaeology and Geography

BA Jt Hons       Archaeology and Classical Civilisation

BA Hons          Archaeology

BSc Hons         Archaeology

BA Hons          Historical Archaeology

BA Hons          Archaeology (with Foundation Year)

BA Jt Hons       Archaeology and History of Art

BA Jt Hons       Ancient History and Archaeology

BA Hons          Latin

BA Hons          Classics

BA Hons          Classical Civilisation

BA Hons          Classical Civilisation (with Foundation Year)

BA Jt Hons       Classical Civilisation and Philosophy

BA Hons          Ancient History

BA Hons          Ancient History (with Foundation Year)

BA Jt Hons       History of Art and English

BA Hons          History of Art

BA Hons          History of Art (with Foundation Year)

BA Hons          History

BA Hons          History (with Foundation Year)

BA Jt Hons       Ancient History and History

BA Hons          History with Contemporary Chinese Studies

BA Jt Hons       History and Politics

BA Jt Hons       Archaeology and History

BA Jt Hons       History and History of Art

BA Hons          Music

BA Jt Hons       Music and Philosophy

BA Jt Hons       English and Philosophy

BA Hons          Philosophy

BA Hons          Philosophy (with Foundation Year)

BA Hons          Philosophy, Politics and Economics

BA Jt Hons       Philosophy and Theology

BA Hons          Religion, Culture and Ethics

BA Hons          Biblical Studies and Theology

BA Jt Hons       Religion, Philosophy and Ethics

BA Jt Hons       Religion, Philosophy and Ethics (with Foundation Year)

BA Hons          Theology and Religious Studies

BA Hons          Theology and Religious Studies (with Foundation Year)

LLB Hons         Law

LLB Hons         Senior Status Law Degree

BA Hons          Law with French and French Law

BA Hons          Law with German and German Law

BA Hons          Law with Spanish and Spanish Law

BSc Hons         Neuroscience

MSci Hons       Neuroscience

BSc Hons         Biology

MSci Hons       Biology

BSc Hons         Zoology

MSci Hons       Zoology

BSc Hons         Genetics

MSci Hons       Genetics

BSc Hons         Biochemistry

MSci Hons       Biochemistry

BSc Hons         Biochemistry and Biological Chemistry

MSci Hons       Biochemistry and Biological Chemistry

BSc Hons         Biochemistry and Molecular Medicine

MSci Hons       Biochemistry and Molecular Medicine

BSc Hons         Tropical Sciences

BSc Hons         Biochemistry and Genetics

MSci Hons       Biochemistry and Genetics

MSci Hons       Science with Foundation Year (integrated honours  programme)

Certificate  (Foundation  Year)  Science with Foundation Year (one year)

BSc Hons         Science with Foundation Year (integrated honours  programme)

BSc Hons         Natural Sciences

BSc Hons         Mathematics

MMath Hons   Mathematics

BSc Hons         Mathematics (International Study)

BSc Hons         Financial Mathematics

MSci Hons       Natural Sciences

BSc Jt Hons      Mathematics and Economics

BSc Jt Hons      Mathematics and Management

BMedSci          Medicine

BMBS  Graduate Entry Medicine

BMedSci          Medicine with a Foundation Year

BSc Hons         Medical Physiology and Therapeutics

MPharm          Pharmacy

MPharm          Pharmacy (with Integrated Pre-registration Scheme)

BSc Hons         International Pharmacy

MSci Hons       Pharmaceutical Sciences (with a year in industry)

BSc Hons         Physics

MSci Hons       Physics

MSci Hons       Mathematical Physics

BSc Hons         Mathematical Physics

MSci Hons       Physics with Theoretical Physics

BSc Hons         Physics with Theoretical Physics

MSci Hons       Physics with Theoretical Astrophysics

BSc Hons         Physics with Theoretical Astrophysics

BSc Hons         Physics with Medical Physics

MSci Hons       Physics with Medical Physics

BSc Hons         Physics with Nanoscience

MSci Hons       Physics with Nanoscience

BSc Hons         Physics with Astronomy

MSci Hons       Physics with Astronomy

BSc Hons         Physics with European Language

MSci Hons       Physics with European Language

BSc Jt Hons      Physics and Philosophy

MSci Hons       International Relations and Global Issues

BA Hons          Politics and International Relations

BA Jt Hons       Politics and Economics

BA Jt Hons       Politics and American Studies

BSc Hons         Psychology

MSci Hons       Psychology

BSc Hons         Psychology and Cognitive Neuroscience

BSc Jt Hons      Psychology and Philosophy

BA Jt Hons       Criminology and Sociology

BA Jt Hons       Criminology and Social Policy

BA Hons          Sociology

BA Hons          Social Work

BA Jt Hons       Sociology and Social Policy

BVMBVS          Veterinary Medicine and Veterinary Surgery

BVMBVS          Veterinary Medicine including a Preliminary Year

BVMBVS          Veterinary Medicine including a Gateway Year

مقطع کارشناسی ارشد

Code Qual Title HEU Fees International Fees
 B408 MSc  Nutritional Sciences £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 B409 PGDip  Nutritional Sciences £۴,۶۲۰  £۱۳,۵۰۰
 B40A MSc  Clinical Nutrition £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 B40B PGDip  Clinical Nutrition £۴,۶۲۰  £۱۳,۵۰۰
 B40C PGCert  Nutrition £۲,۳۱۰  n/a
 B410 MSc  Advanced Dietetic Practice £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 B411 PGDip  Advanced Dietetic Practice £۴,۶۲۰  £۱۳,۵۰۰
 B412 PGCert  Advanced Dietetic Practice £۲,۳۱۰  £۶,۷۵۰
 C230 MSc  Plant Genetic Manipulation £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 C715 MSc  Applied Biomolecular Technology £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 D327 MSc  Animal Nutrition £۸,۴۱۵  £۲۰,۲۵۰
 D32A PGDip  Animal Nutrition £۵,۶۱۰  £۱۳,۵۰۰
 D406 MSc  Crop Improvement £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 D407 PGDip  Crop Improvement £۴,۶۲۰  £۱۳,۵۰۰
 D490 MSc  Agrifood £۲۱,۳۳۰  £۲۱,۳۳۰
 D491 PGDip  Agrifood £۱۴,۲۲۰  £۱۴,۲۲۰
 D492 PGCert  Agrifood £۷,۱۱۰  £۷,۱۱۰
 D613 PGCert  Sensory Science £۸,۹۱۰  £۸,۹۱۰
 D634 PGDip  Food Production Management £۴,۶۲۰  £۱۳,۵۰۰
 D635 MSc  Food Production Management £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 D637 MSc  Brewing Science £۶,۹۳۰  £۲۱,۳۳۰
 D638 PGDip  Brewing Science £۴,۶۲۰  £۱۴,۲۲۰
 D639 MSc  Brewing Science and Practice £۶,۹۳۰  £۲۱,۳۳۰
 D63D PGCert  Brewing: Principles and Practice (E Learning) £۲,۳۱۰  £۷,۱۱۰
 J790 MSc  Applied Biopharmaceutical Biotechnology and  Entrepreneurship (ABBE) £۸,۴۱۵ £۲۰,۲۵۰
 J702 MSc  Biotechnology £۸,۴۱۵ £۲۰,۲۵۰
 N102 MSc  International Business £۱۱,۴۷۵ £۱۸,۹۴۵
 N10D MSc  Corporate Social Responsibility £۹,۴۵۰ £۱۶,۹۶۵
 N10F MBA  Executive MBA £۲۴,۹۷۵ £۲۴,۹۷۵
 N10J MSc  Corporate Strategy and Governance £۹,۴۵۰ £۱۶,۹۶۵
 N10N MSc  Entrepreneurship, Innovation and Management £۱۱,۴۷۵ £۱۸,۹۴۵
 N10T MBA  Master of Business Administration £۲۴,۹۷۵ £۲۴,۹۷۵
 N10X PGDip  Business Administration £۱۶,۶۵۰ £۱۶,۶۵۰
 N203 MSc  Risk Management £۹,۴۵۰ £۱۶,۹۶۵
 N20B MSc  Management £۱۱,۴۷۵ £۱۸,۹۴۵
 N221 MBA  Executive MBA (Healthcare) £۲۴,۹۷۵ £۲۴,۹۷۵
 N292 MSc  Industrial Engineering and Operations Management £۱۱,۴۷۵ £۱۸,۹۴۵
 N293 MSc  Operations Management £۱۱,۴۷۵ £۱۸,۹۴۵
 N294 MSc  Supply Chain and Operations Management £۱۱,۴۷۵ £۱۸,۹۴۵
 N295 MSc  Logistics and Supply Chain Management £۱۱,۴۷۵ £۱۸,۹۴۵
 N296 MSc  Information Systems and Operations Management £۱۱,۴۷۵ £۱۸,۹۴۵
 N297 MSc  Management Science and Operations Management £۱۱,۴۷۵ £۱۸,۹۴۵
 N298 MSc  Sustainability £۹,۴۵۰ £۱۶,۹۶۵
 N314 MSc  Banking and Finance £۱۱,۹۷۰ £۲۱,۴۶۵
 N323 MSc  Finance and Investment £۱۱,۹۷۰ £۲۱,۴۶۵
 N506 MSc  Marketing £۱۱,۹۷۰ £۲۱,۴۶۵
 N609 MSc  Human Resource Management and Organisation £۱۱,۴۷۵ £۱۸,۹۴۵
 NN1A MSc  Business and Management £۱۱,۴۷۵ £۱۸,۹۴۵
 NN3A MSc  Accounting and Finance £۱۱,۹۷۰ £۲۱,۴۶۵
 F190 MSc  Green and Sustainable Chemistry £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 Q115 MA  Digital Technologies for Language Teaching  (Distance  Learning) £۶,۲۲۰ £۶,۲۲۰
 Q200 MA  Comparative Literature £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 Q910 MA  Translation Studies £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 R901 MA  Languages and Intercultural Studies £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 T110 MA  Chinese/English Translation & Interpreting £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 T111 PGDip  Chinese/English Translation & Interpreting £۴,۳۵۰ £۱۰,۵۹۰
 T112 PGCert  Chinese/English Translation & Interpreting £۲,۱۷۵ £۵,۲۹۵
 T702 MA  American Studies £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 L30E MSc  Cultural Industries and Entrepreneurship £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 LQ23 MA  Critical Theory and Politics £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 P901 MA  International Media & Communication Studies £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 QL23 MA  Critical Theory and Cultural Studies £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 W606 MA  Film, Television & Screen Studies £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 R794 PGCert  Slovene £۲,۱۷۵ £۵,۲۹۵
 G405 MSc  Computer Science £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 G440 MSc  Human Computer Interaction £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 T132 PGDip  Contemporary Chinese Studies £۶,۸۱۰ £۱۲,۸۱۰
 T137 MSc  Business and Economy of Contemporary China £۱۰,۲۱۵ £۱۹,۲۱۵
 T13J MSc  Accounting and finance for Contemporary China £۱۰,۲۱۵ £۱۹,۲۱۵
 T190 Msc  Management in Contemporary China and Emerging  Markets £۱۰,۹۸۰ £۱۹,۲۱۵
 T191 PGDip  Management in Contemporary China and Emerging  Markets £۷,۳۲۰ £۱۲,۸۱۰
 T192 MSc  Banking and Financial Markets in Contemporary  China £۱۰,۲۱۵ £۱۹,۲۱۵
 L104 GDip  Economics (Conversion) £۹,۱۸۰ £۱۶,۹۴۵
 L105 MSc  Economics £۹,۱۸۰ £۱۶,۹۴۵
 L10T MSc  Economics and Development Economics £۹,۱۸۰ £۱۶,۹۴۵
 L114 MSc  Economic Development and Policy Analysis £۹,۱۸۰ £۱۶,۹۴۵
 L116 MSc  Applied Economics and Financial Economics £۹,۱۸۰ £۱۶,۹۴۵
 L117 Msc  Economics of Monetary and Financial Policy £۱۰,۹۸۰ £۱۹,۲۱۵
 L11C MSc  Economics and Financial Economics £۹,۱۸۰ £۱۶,۹۴۵
 L145 MSc  Economics and Econometrics £۹,۱۸۰ £۱۶,۹۴۵
 L16P MSc  Economics and International Economics £۹,۱۸۰ £۱۶,۹۴۵
 L190 MSc  Behavioural Economics £۹,۱۸۰ £۱۶,۹۴۵
 X407 MA  Person-Centred Experiential Counselling &  Psychotherapy Practice** £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 X409 MA  Creativity, Arts, Literacies and Learning £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 X40A PGCert  Creativity, Arts, Literacies and Learning £۲,۱۷۵ £۵,۲۹۵
 B943 MA  Trauma Studies £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 X309 MA  Education £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 X30V MA  Teaching English to Speakers of Other Languages  (TESOL) £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 X369 MA  Special and Inclusive Education £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 X36A MA  Special and Inclusive Education (by web-based  distance learning) £۶,۹۳۰ £۱۰,۲۱۵
 X392 MA  Learning, Technology and Education £۶.۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 X399 MA  Educational Leadership and Management £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 X39D MA  TESOL by web-based distance learning £۹,۱۸۰ £۹,۱۸۰
 X39G MA  Educational Leadership and Management (by  distance  learning) £۶,۹۳۰ £۱۰,۲۱۵
 X39H MA  Learning, Technology and Education (online) £۶,۹۳۰ £۱۰,۲۱۵
 X39L PGCert  Mentoring and Coaching Beginning Teachers £۲,۱۷۵ £۵,۲۹۵
 X39V PGCert  Mentoring and Coaching Beginning Teachers  (Cohort  based) Education (cohort based) Education (cohort based)
 X406 MA  Education (Cohort based) Education (cohort based) Education (cohort based)
 X40E PGCert  Educational Studies by Cohort^
 X40F MA  Education Sciences and Learning Technology^
 X40M MA  Education (flexible) £۶,۹۳۰ £۱۰,۲۱۵
 X42M MA  Education (flexible) Commonwealth Cohort^
 X48* PGCert  Education (International Cohort)^
 X49* PGCert  Education (International) £۳,۶۶۰ £۳,۶۶۰
 X70* PGCE  Secondary (Mainstream) £۹,۲۵۰ £۱۵,۸۸۵
 X72* PGCE  Secondary (Teach First)^
 X73* PGCE  Secondary (School Direct) £۹,۲۵۰ n/a
 X74* PGCE  Secondary (School Direct Salaried)^
 X75* PGCE  Primary (SCITT) £۹,۲۵۰ £۱۵,۸۸۵
 X76* PGCE  Primary (SCITT School Direct) £۹,۲۵۰  n/a
 X77* PGCE  Primary (School Direct) £۹,۲۵۰  n/a
 X78* PGCE  Primary (School Direct Salaried)^  –
 X905 MA  Teaching Chinese to Speakers of Other Languages  (TCSOL)  £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 X906 PGCert  International Student Advice and Support  £۲,۳۱۰ £۵,۲۹۵
 K109 MArch  Conversion^  £۱,۹۵۰ £۲,۱۰۰
 K10A MSc  Sustainable Energy and Entrepreneurship  £۶,۹۳۰ £۱۹,۲۱۵
 K10G PGCert  Professional Practice in Architecture (Part 3)  £۱,۹۵۰ £۲,۱۰۰
 K11G MArch  Sustainable Tall Buildings  £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 K11H MArch  Sustainable Urban Design  £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 K11P MArch  Design  £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 K130 PGDip  Renewable Energy and Architecture  £۴,۶۲۰ £۱۰,۵۹۰
 K131 MSc  Renewable Energy and Architecture  £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 K13N MSc  Renewable Energy and Architecture  (Nottingham/Ningbo)  £۶,۹۳۰ £۱۴,۲۲۰
 K191 MArch  Environmental Design  £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 K195 MArch  Digital Architecture and Tectonics  £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 K210 MSc  Sustainable Building Technology (collaborative)  n/a £۱۵,۸۸۵
 K211 MSc  Sustainable Building Technology  £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 K212 PGDip  Sustainable Building Technology  £۴,۶۲۰ £۱۰,۵۹۰
 K21N MSc  Sustainable Building Technology  £۶,۹۳۰ n/a
 K21S MSc  Sustainable Building Design (University of  Nottingham  with BCA Academy)^^  n/a tba
 K21T PGDip  Sustainable Building Design (University of  Nottingham  with BCA Academy)^^  n/a tba
 K292 MSc  Energy Conversion and Management £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 K293 PGDip  Energy Conversion and Management £۴,۶۲۰ £۱۰,۵۹۰
 K29N MSc  Energy Conversion and Management  (Nottingham/Ningbo) £۶,۹۳۰ n/a
 H804 MSc  Chemical Engineering £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H80C MSc  Environmental Engineering £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H891 MSc  Efficient Fossil Energy Technologies £۶,۸۸۵ £۱۸,۹۰۰
 H210 MSc  Civil Engineering: Structural Engineering £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H234 MSc  Civil Engineering: Highways and Transportation £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H238 MSc  Transportation Infrastructure Engineering £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H293 MSc  Civil Engineering £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H2F8 MSc  Engineering Surveying with Geographical  Information  Science £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 HF2X MSc  Environmental Management and Earth Observation £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H528 MSc  Power Electronics, Machines and Drives^ tba tba
 H602 MSc  Electrical and Electronic Engineering and  Entrepreneurship £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H60F MSc  Electrical and Electronic Engineering £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H60G MSc  ۱ Year Pre Masters Programme Leading to MSc in  The  Department of Electrical and Electronic  Engineering £۶,۹۳۰ £۱۴,۲۶۵
 H62P MSc  Electrical Engineering £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H636 MSc  Power Electronics and Drives £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H637 PGDip  Power Electronics and Drives £۴,۶۲۰ £۱۳,۵۰۰
 H639 MSc  Sustainable Transportation and Electrical Power  Systems (Erasmus Mundus)^ tba tba
 H63T MSc  Power Electronics and Drives (Talca) £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H641 MSc  Electronic Communications and Computer  Engineering £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H642 PGDip  Electronic Communications and Computer  Engineering £۴,۶۲۰ £۱۳,۵۰۰
 H646 MSc  Photonic and Optical Engineering £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H647 PGDip  Photonic and Optical Engineering £۴,۶۲۰ £۱۳,۵۰۰
 H648 MSc  Modern Telecommunications^ tba tba
 H697 MSc  Electrical Engineering for Sustainable and  Renewable  Energy £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H698 PGDip  Electrical Engineering for Sustainable and  Renewable  Energy  £۴,۶۲۰ £۱۳,۵۰۰
 H674 MSc  Bioengineering  £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H675 MSc  Bioengineering: Imaging and Sensing  £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H677 MSc  Bioengineering: Biomaterials and Biomechanics  £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H890 MSc  Sustainable Energy Engineering  £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 G441 PGCert  Usability and Human Computer Interaction by  Distance  Learning  £۳,۰۶۰ £۶,۱۲۰
 H303 MSc  Mechanical Engineering  £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H490 MSc  Aerospace Technologies  £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H705 MSc  Manufacturing Engineering and Management  £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 J501 MSc  Advanced Materials  £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 J921 MSc  Human Factors and Ergonomics  £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 J922 MSc  Applied Ergonomics and Human Factors (Distance  Learning)  £۸,۴۱۵ £۱۰,۲۱۵
 J923 PGCert  Applied Ergonomics and Human Factors (Distance  Learning)  £۳,۱۵۰  £۶,۳۰۰
 Q111 MA  Applied Linguistics  £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 Q112 MA  Applied Linguistics by Web Based Distance  Learning  £۸,۶۴۰ £۸,۶۴۰
 Q114 MA  Applied Linguistics and English Language Teaching  £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 Q162 MA  Applied Linguistics & English Language Teaching by  Web  Based Distance Learning  £۸,۶۴۰ £۸,۶۴۰
 Q30D MA  English Studies by Web Based Distance Learning  £۸,۶۴۰ £۸,۶۴۰
 Q30M MA  Viking and Anglo-Saxon Studies  £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 Q30Q MA  English Studies  £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 Q312 MA  Literary Linguistics  £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 Q313 MA  Literary Linguistics by Web Based Distance  Learning  £۸,۶۴۰ £۸,۶۴۰
 Q317 MA  Modern English Language by Web Based Distance  Learning  £۸,۶۴۰ £۸,۶۴۰
 Q323 MA  English Literature  £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 Q390 MA  Health Communication by Web Based Distance  Learning  £۸,۶۴۰ £۸,۶۴۰
 Q391 MSc  Communication and Entrepreneurship  £۶,۹۳۰ £۱۹,۲۱۵
 W801 MA  Creative Writing  £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 F905 PGDip  Environmental Management  £۴,۶۲۰ £۱۲,۶۶۰
 F906 MA  Environmental Management  £۶,۹۳۰ £۱۸,۹۹۰
 F908 PGDip  Environmental Management (Sc)  £۴,۶۲۰ £۱۳,۵۰۰
 F909 MSc  Environmental Management  £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 L704 MSc  Human Geography  £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 L705 PGDip  Human Geography  £۴,۶۲۰ £۱۰,۵۹۰
 L72P MA  Landscape and Culture  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 B163 MSc  Physiotherapy  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 B164 PGDip  Physiotherapy  £۴,۶۲۰  £۱۰,۵۹۰
 B165 PGCert  Physiotherapy  £۲,۳۱۰  £۵,۲۹۵
 B16D MSc  Physiotherapy (Neurorehabilitation)  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 B16E PGDip  Physiotherapy (Neurorehabilitation)  £۴,۶۲۰  £۱۰,۵۹۰
 B16F PGCert  Physiotherapy (Neurorehabilitation)  £۲,۳۱۰  £۵,۲۹۵
 B16G MSc  Physiotherapy (Advancing Neuromusculoskeletal  Practice)  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 B16H PGDip  Physiotherapy (Advancing Neuromusculoskeletal      Practice)  £۴,۶۲۰  £۱۰,۵۹۰
 B16I PGCert  Physiotherapy (Advancing Neuromusculoskeletal  Practice)  £۲,۳۱۰  £۵,۲۹۵
 B704 MA  Research Methods (Health Studies)  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 B707 MSc  Advanced Nursing  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 B708 PGDip  Advanced Nursing  £۴,۶۲۰  £۱۰,۵۹۰
 ۳۰۱۰ MSc  Nursing (Graduate Entry Nursing – Adult)  NHS funded  n/a
 ۳۱۱۰ MSc  Nursing (Graduate Entry Nursing – Child)  NHS funded  n/a
 ۳۳۱۰ MSc  Nursing (Graduate Entry Nursing – Mental Health)  NHS funded  n/a
 B724 PGDip  Midwifery  £۴,۶۲۰  £۱۰,۵۹۰
 B725 MSc  Midwifery  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 B728 MSc  Maternal and Newborn Health  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 B72A PGDip  Maternal and Newborn Health  £۴,۶۲۰  £۱۰,۵۹۰
 B763 MSc  Cognitive Behavioural Therapy  £۱۰,۹۸۰  n/a
 B764 PGDip  Cognitive Behavioural Therapy  £۸,۷۸۴  n/a
 B793 MSc  Advanced Clinical Practice  £۱۰,۲۱۵  n/a
 B794 PGDip  Advanced Clinical Practice  £۸,۶۸۳  n/a
 B795 PGCert  Practice Teacher in Health and Social Care  £۲,۳۱۰  n/a
 B796 PGCert  Advanced Clinical Skills  £۶,۱۲۹  n/a
 B797 MSc  Health and Social Care  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 B798 PGDip  Health and Social Care  £۴,۶۲۰  £۱۰,۵۹۰
 B799 PGCert  Health and Social Care  £۲,۳۱۰  £۵,۲۹۵
 B79C MA  Research Methods (Health)  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 B79D MSc  Quality and Patient Safety Improvement  £۹,۱۸۰  £۱۵,۸۸۵
 B79E PGDip  Quality and Patient Safety Improvement  £۶,۱۲۰  £۱۰,۵۹۰
 B79F PGCert  Quality and Patient Safety Improvement  £۳,۰۶۰  £۵,۲۹۵
 Q801 MA  Classical Literature  £۶,۵۲۵  £۱۵,۸۸۵
 Q891 MA  The Visual Culture of Classical Antiquity  £۶,۵۲۵  £۱۵,۸۸۵
 V111 MA  Ancient History  £۶,۵۲۵  £۱۵,۸۸۵
 V359 MA  Art History  £۶,۵۲۵  £۱۵,۸۸۵
 VW37 MA  Visual Culture  £۶,۵۲۵  £۱۵,۸۸۵
 V104 MA  History  £۶,۵۲۵  £۱۵,۸۸۵
 V229 MA  Russian and East European Studies (Research  Track)  £۶,۵۲۵  £۱۵,۸۸۵
 W305 MA  Music  £۶,۵۲۵  £۲۰,۲۵۰
 V503 MA  Philosophy  £۶,۵۲۵  £۱۵,۸۸۵
 V690 MA  Church History (Distance Learning)  £۶,۵۲۵  £۱۵,۸۸۵
 V691 MA  Systematic and Philosophical Theology (Distance  Learning)  £۶,۵۲۵  £۱۵,۸۸۵
 M108  LLM  Master of Laws  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 M129  LLM  European Laws  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 M131  LLM  International Law  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 M132  LLM  International Law and Development  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 M134  LLM  Public International Law  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 M135  LLM  International Commercial Law  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 M136  LLM  International Criminal Justice and Armed Conflict  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 M201  MA  Socio-Legal and Criminological Research  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 M205  LLM  Environmental Law  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 M206  LLM  Human Rights Law  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 M207  LLM  Maritime Law  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 M211  LLM  Criminal Justice  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 M290  LLM  Public Procurement Law and Policy  £۹,۲۲۵  £۹,۲۲۵
 M291  PGDip  Public Procurement Law and Policy  £۶,۱۶۵  £۶,۱۶۵
 M292  PGCert  Public Procurement Law and Policy  £۳,۱۰۵  £۳,۱۰۵
 MF28  MSc  Law and Environmental Science  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 ML1A  MA  International Law, Security and Terrorism  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 A110  MSc  Integrated Physiology in Health and Disease  £۸,۴۱۵  £۲۱,۳۳۰
 A124  MSc  Immunology and Allergy  £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 C443  MSc  Molecular Genetics and Diagnostics  £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 C516  MSc  Clinical and Molecular Microbiology  £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 C517  PGDip  Clinical and Molecular Microbiology  £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 C518  PGCert  Clinical and Molecular Microbiology  £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 C52A  MSc  Clinical Microbiology (Distance Learning)  £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 CC55  MSc  Microbiology and Immunology  £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 W60P  MSc  Biological Photography and Imaging  £۱۰,۲۱۵  £۲۲,۳۶۵
 F347  MSc  Gravity, Particles and Fields  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 G113  MSc  Pure Mathematics  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 G190  MSc  Mathematical Medicine and Biology  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 G301  MSc  Statistics  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 G303  MSc  Statistics and Applied Probability  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 G900  MSc  Scientific Computation  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 GG11  MSc  Financial and Computational Mathematics  £۱۰,۲۱۵  £۲۱,۳۳۰
 A117  MMedSci  Assisted Reproduction Technology  £۱۰,۹۸۰  £۲۷,۸۵۵
 A128  MSc  Cancer Immunology and Biotechnology  £۱۰,۲۱۵  £۲۲,۳۶۵
 A112  MSc  Applied Sport and Exercise Medicine  £۷,۳۳۵  £۱۸,۹۹۰
 A315  MSc  Sports and Exercise Medicine  £۱۰,۹۸۰  £۲۲,۳۶۵
 A322  MPH  Master of Public Health  £۱۰,۲۱۵  £۲۲,۳۶۵
 A328  MSc  Oncology  £۱۰,۲۱۵  £۲۲,۳۶۵
 A331  PGCert  Public Health  £۳,۴۰۵  £۷,۴۵۵
 A332  PGDip  Public Health  £۶,۸۱۰  £۱۴,۹۱۰
 A339  PGDip  Oncology  £۶,۸۱۰  £۱۴,۹۱۰
 A356  PGDip  Public Health (International Health)  £۶,۸۱۰  £۱۴,۹۱۰
 A358  MPH  Public Health (International Health)  £۱۰,۲۱۵  £۲۲,۳۶۵
 A377  PGCert  Oncology^  £۳,۴۰۵  £۷,۴۵۵
 A382  MSc  Mental Health Research  £۶,۵۲۵  £۱۸,۹۹۰
 A383  PGDip  Mental Health Research  £۴,۳۵۰  £۱۲,۶۶۰
 A384  PGCert  Mental Health Research  £۲,۱۷۵  £۶,۳۳۰
 BX93  MMedSci  Medical Education  £۸,۴۱۵  £۱۷,۴۱۵
 BX94  PGDip  Medical Education  £۵,۶۱۰  £۱۱,۶۱۰
 BX95  PGCert  Medical Education  £۲,۸۰۵  £۵,۸۰۵
 C134  MSc  Stem Cell Technology  £۱۰,۲۱۵  £۲۵,۲۹۰
 C818  MSc  Rehabilitation Psychology  £۶,۵۲۵  £۱۸,۹۹۰
 C819  PGDip  Work and Organisational Psychology  £۴,۸۹۰  £۱۲,۶۶۰
 C81R  MSc  Work and Organsational Psychology  £۷,۳۳۵  £۱۸,۹۹۰
 C81T  MSc  Occupational Psychology  £۷,۳۳۵  £۱۸,۹۹۰
 C81U  MSc  Workplace Health & Wellbeing (Distance E-  Learning)  £۸,۴۱۵  £۸,۴۱۵
 C81V  PGDip  Workplace Health & Wellbeing (Distance E-  Learning)  £۵,۶۱۰  £۵,۶۱۰
 C81W  PGCert  Workplace Health & Wellbeing (Distance E-  Learning)  £۲,۸۰۵  £۲,۸۰۵
 C841  MSc  Health Psychology  £۶,۵۲۵  £۱۸,۹۹۰
 C890  MSc  Management Psychology  £۷,۳۳۵  £۱۸,۹۹۰
 C891  PGDip  Management Psychology  £۴,۸۹۰  £۱۲,۶۶۰
 B293  MSc  Drug Discovery and Pharmaceutical Sciences  £۱۰,۲۱۵  £۲۲,۳۶۵
 L246  MA  Asian and International Studies  £۷,۱۵۵  £۱۶,۶۰۵
 L249  MA  International Security and Terrorism  £۷,۱۵۵  £۱۶,۶۰۵
 L250  MA  International Relations  £۷,۱۵۵  £۱۶,۶۰۵
 L291  MA  Politics & International Relations (Research Track)  £۷,۱۵۵  £۱۶,۶۰۵
 L901  MA  Diplomacy  £۷,۱۵۵  £۱۶,۶۰۵
 LV2D  MA  Politics and Contemporary History  £۷,۱۵۵  £۱۶,۶۰۵
 C80A  MSc  Psychology (Conversion)  £۷,۸۷۵  £۲۰,۲۵۰
 C80B  PGDip  Psychology (Conversion)  £۷,۸۷۵  £۲۰,۲۵۰
 C80C  MSc  Psychology Research Methods  £۷,۳۳۵  £۱۸,۹۹۰
 C896  MSc  Brain Imaging  £۷,۳۳۵  £۱۸,۹۹۰
 L30D  MA  Research Methods (Sociology)  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 L311  MA  Criminology  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 L315  PGDip  Criminology  £۴,۶۲۰  £۱۰,۵۹۰
 L396  MA  Global Citizenship, Identities & Human Rights  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 L39A  MA  Research Methods (Science & Technology Studies)  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 L40A  MA  Research Methods (Social Policy)  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 L420  MA  International Social Policy  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 L421  PGDip  International Social Policy  £۴,۶۲۰  £۱۰,۵۹۰
 L430  MA  Public Policy  £۷,۸۷۵  £۲۰,۲۵۰
 L436  MPA  Master of Public Administration  £۷,۸۷۵  £۲۰,۲۵۰
 L438  PGDip  Public Administration  £۵,۲۵۰  £۱۳,۵۰۰
 L439  PGDip  Public Policy  £۵,۲۵۰  £۱۳,۵۰۰
 L43C  MA  Research Methods (Public Policy)  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 L500  MA  Social Work  £۶,۵۲۵  £۱۵,۸۸۵
 L50A  MA  Research Methods (Social Work)  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 D108  PGCert  Veterinary Education  £۲,۱۷۵  £۲,۱۷۵
 D20D  PGCert  Veterinary Medicine & Surgery  £۴,۶۰۵  £۱۲,۳۶۰
<br>
<hr />

شروع ترم ها در ماههای سپتامبر و ژانویه می باشد.

مقطع کارشناسی

Code    Qual     Title      HEU Fees*        International Fees

B400   BSc Hons         Nutrition         £۹,۲۵۰             £۲۰,۰۷۰

B401   MNutr Nutrition and Dietetics £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

B4D6   BSc Hons         Nutrition and Food Science      £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

C150   BSc Hons         Environmental Biology £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

C200   BSc Hons         Plant Science   £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

C501   BSc Hons         Microbiology   £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

D320   BSc Hons         Animal Science £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

D321   Certificate       Pre-Veterinary Science £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

D400   BSc Hons         Agriculture      £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

D409   BSc Hons         Agricultural and Crop Science   £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

D40A   BSc Hons         Integrated Agricultural Business Management  £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

D40B   BSc Hons         Integrated Agricultural Business Management with  Industrial  Placement Year  £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

D420   BSc Hons         Agricultural and Livestock Science        £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

D610   BSc Hons         Food Science   £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

D703   BSc Hons         International Agricultural Science         £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

F750   MSci  Hons      Environmental Science £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

F752   MSci  Hons      International Environmental Science     £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

F753   BSc Hons         International Environmental Science     £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

F900   BSc Hons         Environmental Science £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

J700    BSc Hons         Biotechnology £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

L1N2   BSc Hons         Industrial Economics    £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

L1N3   BSc Hons         Industrial Economics with Insurance     £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

N200   BSc Hons         Management  £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

N20A  BSc Hons         International Management      £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

N2R1   BA Hons          Management with French        £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

N2R4   BA Hons          Management with Spanish       £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

N2T1   BA Hons          Management with Chinese Studies       £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

N410   BSc Hons         Accountancy^

£۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

NN34  BSc Hons         Finance, Accounting and Management £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

CF71   MSci  Hons      Medicinal and Biological Chemistry with an assessed  year in  industry   £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

F100   BSc Hons         Chemistry        £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

F101   MSci  Hons      Chemistry        £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

F103   MSci  Hons      Chemistry with an International Study Year       £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

F105   MSci  Hons      Chemistry with a year in Industry           £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

FC17   BSc Hons         Medicinal and Biological Chemistry       £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

FC1R   MSci  Hons      Medicinal and Biological Chemistry       £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

FF31    BSc Hons         Chemistry and Molecular Physics          £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

FFH1   MSci  Hons      Chemistry and Molecular Physics          £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

۷۴Q9   BA Hons          Modern Languages with Translation      £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

۷۴QF   BA Hons          Modern Languages with Translation (with Foundation  Year)     £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

R900   BA Hons          Modern Languages      £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

R906   BA Hons          Modern European Studies        £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

R90F   BA Hons          Modern Languages (with Foundation Year)       £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

R9N1   BA Hons          Modern Languages with Business         £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

T900   BA Hons          Modern Language Studies        £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

T90F    BA Hons          Modern Language Studies (with Foundation Year)         £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

QT37   BA Jt  Hons      American Studies and English   £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

T700   BA Hons            American and Canadian Literature, History and Culture £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

T704   BA Hons          American and Canadian Literature, History and Culture  (International Study)    £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

T70F    BA Hons          American and Canadian Literature, History and  Culture  (International Study with Foundation Year)          £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

TR7K   BA Jt  Hons      American Studies and Latin American Studies   £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

TV71   BA Jt  Hons      American Studies and History   £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

P900   BA Hons          International Media and Communications Studies         £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

P90F   BA Hons          International Media and Communications Studies (with  Foundation Year)         £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

TW76  BA Jt  Hons      Film and Television Studies and American Studies         £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

W630  BA Hons          Film and Television Studies      £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

W63F  BA Hons          Film and Television Studies (with Foundation Year)       £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

R120   BA Hons          French Studies £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

R12F   BA Hons          French Studies (with Foundation Year)  £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

RL12    BA Jt  Hons      French and Politics       £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

RP19   BA Jt  Hons      French and International Media Communications  Studies         £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

RT11   BA Jt  Hons      French and Contemporary Chinese Studies       £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

RV11   BA Jt  Hons      French and History       £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

RV15   BA Jt  Hons      French and Philosophy £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

R220   BA Hons          German           £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

R22F   BA Hons            German (with Foundation Year)            £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

RL22    BA Jt  Hons      German and Politics     £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

RP29   BA Jt  Hons      German and International Media Communications  Studies       £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

RT21   BA Jt  Hons      German and Contemporary Chinese Studies     £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

RV21   BA Jt  Hons      German and History     £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

RV25   BA Jt  Hons      German and Philosophy           £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

R700   BA Hons          Russian Studies            £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

RT71   BA Jt  Hons      Russian and Contemporary Chinese Studies      £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

VRB7   BA Jt  Hons      Russian and History      £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

VRD7   BA Jt  Hons      History and East European Cultural Studies       £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

R410   BA Hons          Hispanic Studies          £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

R41F   BA Hons          Hispanic Studies (with Foundation Year)           £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

RP4X   BA Jt  Hons      Spanish and International Media Communications  Studies        £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

RP5X   BA Jt  Hons      Portuguese and International Media Communications  Studies  £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

RT41   BA Jt  Hons      Spanish and Contemporary Chinese Studies      £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

VR14   BA Jt  Hons      Hispanic Studies and History     £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

G400   BSc Hons         Computer Science        £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

G404   MSci  Hons      Computer Science        £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

G406   MSci  Hons      Computer Science including an International Year         £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

G407   BSc Hons         Computer Science with Year in Industry £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

G4G1  MSci  Hons      Computer Science with Artificial Intelligence     £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

G4G7  BSc Hons         Computer Science with Artificial Intelligence     £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

G4GA  MSci  Hons      Computer Science with Artificial Intelligence including  an  International Year     £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

G4GB  BSc Hons         Computer Science and Artificial Intelligence with Year  in Industry         £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

I260    BSc Hons         Data Science    £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

۵۳T0   MSci  Hons      Accounting and Finance for Contemporary China          £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

۵N1L   MSci  Hons      Business and Economy of Contemporary China £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

۷۳۸T   MSci  Hons      Global Issues and Contemporary Chinese Studies          £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

T133   BSc Hons         Business and Economy of Contemporary China £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

T1L2    BA Hons            Contemporary Chinese Studies with International  Relations      £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

L100    BA Hons          Economics       £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

L140    BSc Hons         Economics and Econometrics   £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

L160    BA Hons          Economics and International Economics            £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

L1R1    BA Hons          Economics with French £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

L1R2    BA Hons          Economics with German          £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

L1R4    BA Hons          Economics with Hispanic Studies          £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

L1R7    BA Hons          Economics with Russian           £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

L1T1    BA Hons          Economics with Chinese Studies           £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

LV15   BA Hons          Economics with Philosophy      £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

L990    Cert (FY)          Foundation Certificate in Arts and Social Sciences         n/a      £۱۴,۰۱۰

LN00   Cert (FY)          Social Science and Business Foundation (one year  foundation) n/a      £۱۴,۰۱۰

LQV0   BA Hons          Humanities      £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

QV00  Cert (FY)          Arts and Humanities Foundation (one year foundation) n/a      £۱۴,۰۱۰

W800  BA Hons          Creative and Professional Writing         £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

X3BA   BA Hons          Education        £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

K100   BArch  Hons     Architecture    £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

K10I    MArch Architecture (ARB/RIBA Part 2) £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

K230   MEng  Hons     Architecture and Environmental Design £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

K240   BEng  Hons      Architectural Environment Engineering £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H800   MEng  Hons      Chemical Engineering    £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H805   MEng  Hons     Environmental Engineering      £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H806   BEng  Hons      Environmental Engineering      £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H808   BEng  Hons      Environmental Engineering including an Industrial  Year £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H80X   MEng  Hons     Environmental Engineering including an Industrial  Year £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H810   BEng  Hons      Chemical Engineering   £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H81B   BEng  Hons      Chemical Engineering including an Industrial Year         £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H81D   MEng  Hons     Chemical Engineering including an Industrial Year         £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H8H2   MEng  Hons     Chemical Engineering with Environmental Engineering  £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H8HD  MEng  Hons     Chemical Engineering with Environmental Engineering  including  an Industrial Year       £۹,۲۵۰ £۲۰,۰۷۰

H8HF   BEng  Hons      Chemical engineering with Environmental Engineering  £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

HVH2  BEng  Hons      Chemical Engineering with Environmental Engineering  including  an Industrial Year       £۹,۲۵۰ £۲۰,۰۷۰

H200   MEng  Hons     Civil Engineering          £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H201   BEng  Hons      Civil Engineering          £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H20A   BEng  Hons      Civil Engineering including an Industrial Year     £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H20B   MEng  Hons     Civil Engineering including an Industrial Year     £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H294    BEng  Hons      Civil and Environmental Engineering     £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H295   MEng  Hons     Civil and Environmental Engineering     £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H600   MEng  Hons     Electrical and Electronic Engineering     £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H601   MEng  Hons     Electrical Engineering   £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H603   BEng  Hons      Electrical and Electronic Engineering     £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H605   MEng  Hons     Electrical and Electronic Engineering with a Year  Abroad           £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H606   BEng  Hons      Electrical and Electronic Engineering with a Year  Abroad           £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H60A   BEng  Hons      Electrical and Electronic Engineering including an  Industrial Year           £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H60C   MEng  Hons     Electrical and Electronic Engineering including an  Industrial Year           £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H610   MEng  Hons     Electronic Engineering £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H611   MEng  Hons     Electronic and Computer Engineering   £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H612   BEng  Hons      Electronic Engineering £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H613   BEng  Hons      Electronic and Computer Engineering   £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H622   BEng  Hons      Electrical Engineering   £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H640   MEng  Hons     Electronic and Communications Engineering     £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H690   BEng  Hons      Electronic and Communications Engineering     £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

HH62   MEng  Hons     Electrical Engineering and Renewable Energy Systems  £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

HH6F   BEng  Hons      Electrical Engineering and Renewable Energy Systems  £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H100   MEng  Hons     Engineering and Physical Sciences Foundation  (integrated  honours programme)          £۹,۲۵۰ £۱۵,۷۵۰

H109   BEng  Hons      Engineering and Physical Sciences Foundation  (integrated  honours programme)          £۹,۲۵۰ £۱۵,۷۵۰

H10Y   Certificate       Engineering and Physical Sciences Foundation (one  year  foundation)   n/a      £۱۵,۷۵۰

H300   MEng  Hons     Mechanical Engineering           £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H302   BEng  Hons      Mechanical Engineering           £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H30A   BEng  Hons      Mechanical Engineering including an Industrial Year      £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H30C   MEng  Hons     Mechanical Engineering including an Industrial Year      £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H400   MEng  Hons     Aerospace Engineering £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H402   BEng  Hons      Aerospace Engineering £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H40A   BEng  Hons      Aerospace Engineering including an Industrial Year       £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H40B   MEng  Hons     Aerospace Engineering including an Industrial Year       £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H700   BEng  Hons      Product Design and Manufacture         £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H707   MEng  Hons     Manufacturing Engineering      £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H708   BEng  Hons      Manufacturing Engineering      £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H70A   BEng  Hons      Manufacturing Engineering including an Industrial Year £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H70B   MEng  Hons     Manufacturing Engineering including an Industrial Year £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H715   MEng  Hons     Product Design and Manufacture         £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H71A   BEng  Hons      Product Design and Manufacture including an  Industrial Year   £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

H71B   MEng  Hons     Product Design and Manufacture including an  Industrial Year   £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

Q300   BA Hons          English £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

Q392   BA Hons          English Language and Literature           £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

Q39F   BA Hons          English Language and Literature (with Foundation  Year)           £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

Q3W8 BA Hons          English with Creative Writing    £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

QQ38  BA Jt  Hons      Classics and English      £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

QR31   BA Jt  Hons      English and French       £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

QR32   BA Jt  Hons      English and German     £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

QRH4  BA Jt  Hons      English and Hispanic Studies     £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

QV31  BA Jt  Hons      English and History       £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

F630   BSc Hons         Environmental Geoscience       £۹,۲۵۰            £۱۸,۶۳۰

F800   BSc Hons         Geography      £۹,۲۵۰            £۱۸,۶۳۰

F801   MSci  Hons      Geography      £۹,۲۵۰            £۱۸,۶۳۰

L700    BA Hons          Geography      £۹,۲۵۰            £۱۸,۶۳۰

L701    MArts  Hons    Geography      £۹,۲۵۰            £۱۸,۶۳۰

L7N1   BA Hons          Geography with Business         £۹,۲۵۰            £۱۸,۶۳۰

L7T1    BA Hons          Geography with Chinese Studies          £۹,۲۵۰            £۱۸,۶۳۰

۳۵۱A   BSc Hons           Sport Rehabilitation and Exercise Science          £۹,۲۵۰            £۱۹,۰۸۰

B160   BSc Hons         Physiotherapy £۹,۲۵۰            £۱۹,۰۸۰

B723   BSc Hons         Midwifery (Pre-registration)     £۹,۲۵۰            £۱۹,۰۸۰

B730   BSc Hons         Nursing (Children)       £۹,۲۵۰            £۱۹,۰۸۰

B740   BSc Hons         Nursing (Adult) £۹,۲۵۰            £۱۹,۰۸۰

B767   BSc Hons         Nursing (Mental Health)           £۹,۲۵۰            £۱۹,۰۸۰

B79G   BSc Hons         Healthcare Studies (Nursing)^

£۹,۲۵۰            £۹,۹۰۰

B79H   BSc Hons         Healthcare Studies (Top up) Degree      £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

B940   BA Hons          Humanistic Counselling Practice^

£۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

Midwifery       BMid  Hons      Midwifery (Shortened) £۹,۲۵۰            £۱۹,۰۸۰

Midwifery       Dissertation                 n/a      n/a

LV74   BA Jt Hons       Archaeology and Geography    £۹,۲۵۰            £۱۸,۶۳۰

QV84  BA Jt Hons       Archaeology and Classical Civilisation    £۹,۲۵۰            £۱۷,۱۰۰

V400   BA Hons          Archaeology    £۹,۲۵۰            £۱۷,۱۰۰

V401   BSc Hons         Archaeology    £۹,۲۵۰            £۱۷,۱۰۰

V403   BA Hons          Historical Archaeology £۹,۲۵۰            £۱۷,۱۰۰

V40F   BA Hons          Archaeology (with Foundation Year)     £۹,۲۵۰            £۱۷,۱۰۰

VV43   BA Jt Hons       Archaeology and History of Art £۹,۲۵۰            £۱۷,۱۰۰

VVC4   BA Jt Hons       Ancient History and Archaeology          £۹,۲۵۰            £۱۷,۱۰۰

Q600   BA Hons          Latin    £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

Q800   BA Hons          Classics            £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

Q820   BA Hons          Classical Civilisation      £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

Q82F   BA Hons          Classical Civilisation (with Foundation Year)      £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

QV85  BA Jt Hons       Classical Civilisation and Philosophy      £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

V110   BA Hons          Ancient History £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

V11F   BA Hons          Ancient History (with Foundation Year) £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

QV33  BA Jt Hons       History of Art and English         £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

V350   BA Hons          History of Art   £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

V35F   BA Hons          History of Art (with Foundation Year)    £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

V100   BA Hons          History £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

V10F   BA Hons          History (with Foundation Year) £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

V117   BA Jt Hons       Ancient History and History      £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

V1T1   BA Hons          History with Contemporary Chinese Studies     £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

VL12   BA Jt Hons       History and Politics       £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

VV14   BA Jt Hons       Archaeology and History          £۹,۲۵۰            £۱۷,۱۰۰

VV31   BA Jt Hons       History and History of Art         £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

W300  BA Hons          Music  £۹,۲۵۰            £۱۸,۶۳۰

WV35  BA Jt Hons       Music and Philosophy  £۹,۲۵۰            £۱۷,۱۰۰

QV35  BA Jt Hons       English and Philosophy £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

V500   BA Hons          Philosophy      £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

V50F   BA Hons          Philosophy (with Foundation Year)       £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

VLL5    BA Hons          Philosophy, Politics and Economics       £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

VV56   BA Jt Hons       Philosophy and Theology         £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

۱۳V6   BA Hons          Religion, Culture and Ethics      £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

۱V54   BA Hons          Biblical Studies and Theology   £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

۸۶V4   BA Jt Hons       Religion, Philosophy and Ethics £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

۸۶VF   BA Jt Hons       Religion, Philosophy and Ethics (with Foundation Year)  £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

V610   BA Hons          Theology and Religious Studies £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

V61F   BA Hons          Theology and Religious Studies (with Foundation Year)  £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

M100  LLB Hons         Law     £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

M101  LLB Hons         Senior Status Law Degree         £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

M1R1  BA Hons          Law with French and French Law          £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

M1R2  BA Hons          Law with German and German Law       £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

M1R4  BA Hons          Law with Spanish and Spanish Law        £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

B140   BSc Hons         Neuroscience  £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

B141   MSci Hons       Neuroscience  £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

C100   BSc Hons         Biology £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

C101   MSci Hons       Biology £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

C300   BSc Hons         Zoology           £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

C301   MSci Hons       Zoology           £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

C400   BSc Hons         Genetics          £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

C401   MSci Hons       Genetics          £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

C700   BSc Hons         Biochemistry   £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

C703   MSci Hons       Biochemistry   £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

C720   BSc Hons         Biochemistry and Biological Chemistry  £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

C721   MSci Hons       Biochemistry and Biological Chemistry  £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

C741   BSc Hons         Biochemistry and Molecular Medicine  £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

C742   MSci Hons       Biochemistry and Molecular Medicine  £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

C911   BSc Hons         Tropical Sciences         £۹,۲۵۰            £۲۱,۱۲۰

CC47   BSc Hons         Biochemistry and Genetics       £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

CC4R   MSci Hons       Biochemistry and Genetics       £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

CFG0   MSci Hons       Science with Foundation Year (integrated honours  programme)           £۹,۲۵۰            £۱۴,۰۱۰

CFGZ   Certificate  (Foundation  Year)  Science with Foundation Year (one year)          n/a      £۱۴,۰۱۰

CGF0   BSc Hons         Science with Foundation Year (integrated honours  programme)           £۹,۲۵۰            £۱۴,۰۱۰

FGC0   BSc Hons         Natural Sciences          £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

G100   BSc Hons         Mathematics   £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

G103   MMath Hons   Mathematics   £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

G104   BSc Hons         Mathematics (International Study)       £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

G120   BSc Hons         Financial Mathematics £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

GFC0   MSci Hons       Natural Sciences          £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

GL11   BSc Jt Hons      Mathematics and Economics    £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

GN12  BSc Jt Hons      Mathematics and Management           £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

A100   BMedSci          Medicine^

£۹,۲۵۰            £۲۱,۱۲۰

A101   BMBS  Graduate Entry Medicine         £۹,۲۵۰            n/a

A108   BMedSci          Medicine with a Foundation Year          £۹,۲۵۰            n/a

B121   BSc Hons         Medical Physiology and Therapeutics   £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

B230   MPharm          Pharmacy        £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

B236   MPharm          Pharmacy (with Integrated Pre-registration Scheme)    £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

B23A   BSc Hons         International Pharmacy            n/a      £۲۰,۰۷۰

B23B   MSci Hons       Pharmaceutical Sciences (with a year in industry)          £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

F300   BSc Hons         Physics £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

F303   MSci Hons       Physics £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

F325   MSci Hons       Mathematical Physics  £۹,۲۵۰            £۱۸,۶۳۰

F326   BSc Hons         Mathematical Physics  £۹,۲۵۰            £۱۸,۶۳۰

F340   MSci Hons       Physics with Theoretical Physics           £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

F344   BSc Hons         Physics with Theoretical Physics           £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

F345   MSci Hons       Physics with Theoretical Astrophysics   £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

F346   BSc Hons         Physics with Theoretical Astrophysics   £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

F350   BSc Hons         Physics with Medical Physics    £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

F371   MSci Hons       Physics with Medical Physics    £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

F390   BSc Hons         Physics with Nanoscience         £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

F391   MSci Hons       Physics with Nanoscience         £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

F3F5    BSc Hons         Physics with Astronomy           £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

F3FM  MSci Hons       Physics with Astronomy           £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

F3R9   BSc Hons         Physics with European Language          £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

F3RX   MSci Hons       Physics with European Language          £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

FV35   BSc Jt Hons      Physics and Philosophy £۹,۲۵۰            £۱۹,۰۸۰

L25A   MSci Hons       International Relations and Global Issues          £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

L290    BA Hons          Politics and International Relations       £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

LL21    BA Jt Hons       Politics and Economics £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

TL72    BA Jt Hons       Politics and American Studies   £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

C800   BSc Hons         Psychology      £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

C803   MSci Hons       Psychology      £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

C850   BSc Hons         Psychology and Cognitive Neuroscience           £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

CV85   BSc Jt Hons      Psychology and Philosophy      £۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

۱L22    BA Jt Hons       Criminology and Sociology        £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

۸L67    BA Jt Hons       Criminology and Social Policy    £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

L300    BA Hons          Sociology         £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

L509    BA Hons          Social Work     £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

LL34    BA Jt Hons       Sociology and Social Policy       £۹,۲۵۰            £۱۵,۵۷۰

D100   BVMBVS          Veterinary Medicine and Veterinary Surgery     £۹,۲۵۰            £۲۹,۷۳۰

D104   BVMBVS          Veterinary Medicine including a Preliminary Year^

£۹,۲۵۰            £۲۰,۰۷۰

D190   BVMBVS          Veterinary Medicine including a Gateway Year^

£۹,۲۵۰            n/a

مقطع کارشناسی ارشد

Code Qual Title HEU Fees International Fees
 B408 MSc  Nutritional Sciences £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 B409 PGDip  Nutritional Sciences £۴,۶۲۰  £۱۳,۵۰۰
 B40A MSc  Clinical Nutrition £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 B40B PGDip  Clinical Nutrition £۴,۶۲۰  £۱۳,۵۰۰
 B40C PGCert  Nutrition £۲,۳۱۰  n/a
 B410 MSc  Advanced Dietetic Practice £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 B411 PGDip  Advanced Dietetic Practice £۴,۶۲۰  £۱۳,۵۰۰
 B412 PGCert  Advanced Dietetic Practice £۲,۳۱۰  £۶,۷۵۰
 C230 MSc  Plant Genetic Manipulation £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 C715 MSc  Applied Biomolecular Technology £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 D327 MSc  Animal Nutrition £۸,۴۱۵  £۲۰,۲۵۰
 D32A PGDip  Animal Nutrition £۵,۶۱۰  £۱۳,۵۰۰
 D406 MSc  Crop Improvement £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 D407 PGDip  Crop Improvement £۴,۶۲۰  £۱۳,۵۰۰
 D490 MSc  Agrifood £۲۱,۳۳۰  £۲۱,۳۳۰
 D491 PGDip  Agrifood £۱۴,۲۲۰  £۱۴,۲۲۰
 D492 PGCert  Agrifood £۷,۱۱۰  £۷,۱۱۰
 D613 PGCert  Sensory Science^ £۸,۹۱۰  £۸,۹۱۰
 D634 PGDip  Food Production Management £۴,۶۲۰  £۱۳,۵۰۰
 D635 MSc  Food Production Management £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 D637 MSc  Brewing Science £۶,۹۳۰  £۲۱,۳۳۰
 D638 PGDip  Brewing Science £۴,۶۲۰  £۱۴,۲۲۰
 D639 MSc  Brewing Science and Practice £۶,۹۳۰  £۲۱,۳۳۰
 D63D PGCert  Brewing: Principles and Practice (E Learning) £۲,۳۱۰  £۷,۱۱۰
 J790 MSc  Applied Biopharmaceutical Biotechnology and  Entrepreneurship (ABBE) £۸,۴۱۵ £۲۰,۲۵۰
 J702 MSc  Biotechnology £۸,۴۱۵ £۲۰,۲۵۰
 N102 MSc  International Business £۱۱,۴۷۵ £۱۸,۹۴۵
 N10D MSc  Corporate Social Responsibility £۹,۴۵۰ £۱۶,۹۶۵
 N10F MBA  Executive MBA £۲۴,۹۷۵ £۲۴,۹۷۵
 N10J MSc  Corporate Strategy and Governance £۹,۴۵۰ £۱۶,۹۶۵
 N10N MSc  Entrepreneurship, Innovation and Management £۱۱,۴۷۵ £۱۸,۹۴۵
 N10T MBA  Master of Business Administration £۲۴,۹۷۵ £۲۴,۹۷۵
 N10X PGDip  Business Administration £۱۶,۶۵۰ £۱۶,۶۵۰
 N203 MSc  Risk Management £۹,۴۵۰ £۱۶,۹۶۵
 N20B MSc  Management £۱۱,۴۷۵ £۱۸,۹۴۵
 N221 MBA  Executive MBA (Healthcare) £۲۴,۹۷۵ £۲۴,۹۷۵
 N292 MSc  Industrial Engineering and Operations Management £۱۱,۴۷۵ £۱۸,۹۴۵
 N293 MSc  Operations Management £۱۱,۴۷۵ £۱۸,۹۴۵
 N294 MSc  Supply Chain and Operations Management £۱۱,۴۷۵ £۱۸,۹۴۵
 N295 MSc  Logistics and Supply Chain Management £۱۱,۴۷۵ £۱۸,۹۴۵
 N296 MSc  Information Systems and Operations Management £۱۱,۴۷۵ £۱۸,۹۴۵
 N297 MSc  Management Science and Operations Management £۱۱,۴۷۵ £۱۸,۹۴۵
 N298 MSc  Sustainability £۹,۴۵۰ £۱۶,۹۶۵
 N314 MSc  Banking and Finance £۱۱,۹۷۰ £۲۱,۴۶۵
 N323 MSc  Finance and Investment £۱۱,۹۷۰ £۲۱,۴۶۵
 N506 MSc  Marketing £۱۱,۹۷۰ £۲۱,۴۶۵
 N609 MSc  Human Resource Management and Organisation £۱۱,۴۷۵ £۱۸,۹۴۵
 NN1A MSc  Business and Management £۱۱,۴۷۵ £۱۸,۹۴۵
 NN3A MSc  Accounting and Finance £۱۱,۹۷۰ £۲۱,۴۶۵
 F190 MSc  Green and Sustainable Chemistry £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 Q115 MA  Digital Technologies for Language Teaching  (Distance  Learning) £۶,۲۲۰ £۶,۲۲۰
 Q200 MA  Comparative Literature £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 Q910 MA  Translation Studies £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 R901 MA  Languages and Intercultural Studies £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 T110 MA  Chinese/English Translation & Interpreting £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 T111 PGDip  Chinese/English Translation & Interpreting £۴,۳۵۰ £۱۰,۵۹۰
 T112 PGCert  Chinese/English Translation & Interpreting £۲,۱۷۵ £۵,۲۹۵
 T702 MA  American Studies £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 L30E MSc  Cultural Industries and Entrepreneurship £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 LQ23 MA  Critical Theory and Politics £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 P901 MA  International Media & Communication Studies £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 QL23 MA  Critical Theory and Cultural Studies £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 W606 MA  Film, Television & Screen Studies £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 R794 PGCert  Slovene £۲,۱۷۵ £۵,۲۹۵
 G405 MSc  Computer Science £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 G440 MSc  Human Computer Interaction £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 T132 PGDip  Contemporary Chinese Studies £۶,۸۱۰ £۱۲,۸۱۰
 T137 MSc  Business and Economy of Contemporary China £۱۰,۲۱۵ £۱۹,۲۱۵
 T13J MSc  Accounting and finance for Contemporary China £۱۰,۲۱۵ £۱۹,۲۱۵
 T190 Msc  Management in Contemporary China and Emerging  Markets £۱۰,۹۸۰ £۱۹,۲۱۵
 T191 PGDip  Management in Contemporary China and Emerging  Markets £۷,۳۲۰ £۱۲,۸۱۰
 T192 MSc  Banking and Financial Markets in Contemporary  China £۱۰,۲۱۵ £۱۹,۲۱۵
 L104 GDip  Economics (Conversion) £۹,۱۸۰ £۱۶,۹۴۵
 L105 MSc  Economics £۹,۱۸۰ £۱۶,۹۴۵
 L10T MSc  Economics and Development Economics £۹,۱۸۰ £۱۶,۹۴۵
 L114 MSc  Economic Development and Policy Analysis £۹,۱۸۰ £۱۶,۹۴۵
 L116 MSc  Applied Economics and Financial Economics £۹,۱۸۰ £۱۶,۹۴۵
 L117 Msc  Economics of Monetary and Financial Policy £۱۰,۹۸۰ £۱۹,۲۱۵
 L11C MSc  Economics and Financial Economics £۹,۱۸۰ £۱۶,۹۴۵
 L145 MSc  Economics and Econometrics £۹,۱۸۰ £۱۶,۹۴۵
 L16P MSc  Economics and International Economics £۹,۱۸۰ £۱۶,۹۴۵
 L190 MSc  Behavioural Economics £۹,۱۸۰ £۱۶,۹۴۵
 X407 MA  Person-Centred Experiential Counselling &  Psychotherapy Practice** £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 X409 MA  Creativity, Arts, Literacies and Learning £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 X40A PGCert  Creativity, Arts, Literacies and Learning £۲,۱۷۵ £۵,۲۹۵
 B943 MA  Trauma Studies £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 X309 MA  Education £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 X30V MA  Teaching English to Speakers of Other Languages  (TESOL) £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 X369 MA  Special and Inclusive Education £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 X36A MA  Special and Inclusive Education (by web-based  distance learning) £۶,۹۳۰ £۱۰,۲۱۵
 X392 MA  Learning, Technology and Education £۶.۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 X399 MA  Educational Leadership and Management £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 X39D MA  TESOL by web-based distance learning £۹,۱۸۰ £۹,۱۸۰
 X39G MA  Educational Leadership and Management (by  distance  learning) £۶,۹۳۰ £۱۰,۲۱۵
 X39H MA  Learning, Technology and Education (online) £۶,۹۳۰ £۱۰,۲۱۵
 X39L PGCert  Mentoring and Coaching Beginning Teachers £۲,۱۷۵ £۵,۲۹۵
 X39V PGCert  Mentoring and Coaching Beginning Teachers  (Cohort  based) Education (cohort based) Education (cohort based)
 X406 MA  Education (Cohort based) Education (cohort based) Education (cohort based)
 X40E PGCert  Educational Studies by Cohort^
 X40F MA  Education Sciences and Learning Technology^
 X40M MA  Education (flexible) £۶,۹۳۰ £۱۰,۲۱۵
 X42M MA  Education (flexible) Commonwealth Cohort^
 X48* PGCert  Education (International Cohort)^
 X49* PGCert  Education (International) £۳,۶۶۰ £۳,۶۶۰
 X70* PGCE  Secondary (Mainstream) £۹,۲۵۰ £۱۵,۸۸۵
 X72* PGCE  Secondary (Teach First)^
 X73* PGCE  Secondary (School Direct) £۹,۲۵۰ n/a
 X74* PGCE  Secondary (School Direct Salaried)^
 X75* PGCE  Primary (SCITT) £۹,۲۵۰ £۱۵,۸۸۵
 X76* PGCE  Primary (SCITT School Direct) £۹,۲۵۰  n/a
 X77* PGCE  Primary (School Direct) £۹,۲۵۰  n/a
 X78* PGCE  Primary (School Direct Salaried)^  –
 X905 MA  Teaching Chinese to Speakers of Other Languages  (TCSOL)  £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 X906 PGCert  International Student Advice and Support  £۲,۳۱۰ £۵,۲۹۵
 K109 MArch  Conversion^  £۱,۹۵۰ £۲,۱۰۰
 K10A MSc  Sustainable Energy and Entrepreneurship  £۶,۹۳۰ £۱۹,۲۱۵
 K10G PGCert  Professional Practice in Architecture (Part 3)  £۱,۹۵۰ £۲,۱۰۰
 K11G MArch  Sustainable Tall Buildings  £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 K11H MArch  Sustainable Urban Design  £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 K11P MArch  Design  £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 K130 PGDip  Renewable Energy and Architecture  £۴,۶۲۰ £۱۰,۵۹۰
 K131 MSc  Renewable Energy and Architecture  £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 K13N MSc  Renewable Energy and Architecture  (Nottingham/Ningbo)  £۶,۹۳۰ £۱۴,۲۲۰
 K191 MArch  Environmental Design  £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 K195 MArch  Digital Architecture and Tectonics  £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 K210 MSc  Sustainable Building Technology (collaborative)  n/a £۱۵,۸۸۵
 K211 MSc  Sustainable Building Technology  £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 K212 PGDip  Sustainable Building Technology  £۴,۶۲۰ £۱۰,۵۹۰
 K21N MSc  Sustainable Building Technology  £۶,۹۳۰ n/a
 K21S MSc  Sustainable Building Design (University of  Nottingham  with BCA Academy)^^  n/a tba
 K21T PGDip  Sustainable Building Design (University of  Nottingham  with BCA Academy)^^  n/a tba
 K292 MSc  Energy Conversion and Management £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 K293 PGDip  Energy Conversion and Management £۴,۶۲۰ £۱۰,۵۹۰
 K29N MSc  Energy Conversion and Management  (Nottingham/Ningbo) £۶,۹۳۰ n/a
 H804 MSc  Chemical Engineering £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H80C MSc  Environmental Engineering £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H891 MSc  Efficient Fossil Energy Technologies £۶,۸۸۵ £۱۸,۹۰۰
 H210 MSc  Civil Engineering: Structural Engineering £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H234 MSc  Civil Engineering: Highways and Transportation £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H238 MSc  Transportation Infrastructure Engineering £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H293 MSc  Civil Engineering £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H2F8 MSc  Engineering Surveying with Geographical  Information  Science £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 HF2X MSc  Environmental Management and Earth Observation £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H528 MSc  Power Electronics, Machines and Drives^ tba tba
 H602 MSc  Electrical and Electronic Engineering and  Entrepreneurship £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H60F MSc  Electrical and Electronic Engineering £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H60G MSc  ۱ Year Pre Masters Programme Leading to MSc in  The  Department of Electrical and Electronic  Engineering £۶,۹۳۰ £۱۴,۲۶۵
 H62P MSc  Electrical Engineering £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H636 MSc  Power Electronics and Drives £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H637 PGDip  Power Electronics and Drives £۴,۶۲۰ £۱۳,۵۰۰
 H639 MSc  Sustainable Transportation and Electrical Power  Systems (Erasmus Mundus)^ tba tba
 H63T MSc  Power Electronics and Drives (Talca) £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H641 MSc  Electronic Communications and Computer  Engineering £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H642 PGDip  Electronic Communications and Computer  Engineering £۴,۶۲۰ £۱۳,۵۰۰
 H646 MSc  Photonic and Optical Engineering £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H647 PGDip  Photonic and Optical Engineering £۴,۶۲۰ £۱۳,۵۰۰
 H648 MSc  Modern Telecommunications^ tba tba
 H697 MSc  Electrical Engineering for Sustainable and  Renewable  Energy £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H698 PGDip  Electrical Engineering for Sustainable and  Renewable  Energy  £۴,۶۲۰ £۱۳,۵۰۰
 H674 MSc  Bioengineering  £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H675 MSc  Bioengineering: Imaging and Sensing  £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H677 MSc  Bioengineering: Biomaterials and Biomechanics  £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H890 MSc  Sustainable Energy Engineering  £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 G441 PGCert  Usability and Human Computer Interaction by  Distance  Learning  £۳,۰۶۰ £۶,۱۲۰
 H303 MSc  Mechanical Engineering  £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H490 MSc  Aerospace Technologies  £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 H705 MSc  Manufacturing Engineering and Management  £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 J501 MSc  Advanced Materials  £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 J921 MSc  Human Factors and Ergonomics  £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 J922 MSc  Applied Ergonomics and Human Factors (Distance  Learning)  £۸,۴۱۵ £۱۰,۲۱۵
 J923 PGCert  Applied Ergonomics and Human Factors (Distance  Learning)  £۳,۱۵۰  £۶,۳۰۰
 Q111 MA  Applied Linguistics  £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 Q112 MA  Applied Linguistics by Web Based Distance  Learning  £۸,۶۴۰ £۸,۶۴۰
 Q114 MA  Applied Linguistics and English Language Teaching  £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 Q162 MA  Applied Linguistics & English Language Teaching by  Web  Based Distance Learning  £۸,۶۴۰ £۸,۶۴۰
 Q30D MA  English Studies by Web Based Distance Learning  £۸,۶۴۰ £۸,۶۴۰
 Q30M MA  Viking and Anglo-Saxon Studies  £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 Q30Q MA  English Studies  £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 Q312 MA  Literary Linguistics  £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 Q313 MA  Literary Linguistics by Web Based Distance  Learning  £۸,۶۴۰ £۸,۶۴۰
 Q317 MA  Modern English Language by Web Based Distance  Learning  £۸,۶۴۰ £۸,۶۴۰
 Q323 MA  English Literature  £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 Q390 MA  Health Communication by Web Based Distance  Learning  £۸,۶۴۰ £۸,۶۴۰
 Q391 MSc  Communication and Entrepreneurship  £۶,۹۳۰ £۱۹,۲۱۵
 W801 MA  Creative Writing  £۶,۵۲۵ £۱۵,۸۸۵
 F905 PGDip  Environmental Management  £۴,۶۲۰ £۱۲,۶۶۰
 F906 MA  Environmental Management  £۶,۹۳۰ £۱۸,۹۹۰
 F908 PGDip  Environmental Management (Sc)  £۴,۶۲۰ £۱۳,۵۰۰
 F909 MSc  Environmental Management  £۶,۹۳۰ £۲۰,۲۵۰
 L704 MSc  Human Geography  £۶,۹۳۰ £۱۵,۸۸۵
 L705 PGDip  Human Geography  £۴,۶۲۰ £۱۰,۵۹۰
 L72P MA  Landscape and Culture  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 B163 MSc  Physiotherapy  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 B164 PGDip  Physiotherapy  £۴,۶۲۰  £۱۰,۵۹۰
 B165 PGCert  Physiotherapy  £۲,۳۱۰  £۵,۲۹۵
 B16D MSc  Physiotherapy (Neurorehabilitation)  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 B16E PGDip  Physiotherapy (Neurorehabilitation)  £۴,۶۲۰  £۱۰,۵۹۰
 B16F PGCert  Physiotherapy (Neurorehabilitation)  £۲,۳۱۰  £۵,۲۹۵
 B16G MSc  Physiotherapy (Advancing Neuromusculoskeletal  Practice)  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 B16H PGDip  Physiotherapy (Advancing Neuromusculoskeletal      Practice)  £۴,۶۲۰  £۱۰,۵۹۰
 B16I PGCert  Physiotherapy (Advancing Neuromusculoskeletal  Practice)  £۲,۳۱۰  £۵,۲۹۵
 B704 MA  Research Methods (Health Studies)  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 B707 MSc  Advanced Nursing  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 B708 PGDip  Advanced Nursing  £۴,۶۲۰  £۱۰,۵۹۰
 ۳۰۱۰ MSc  Nursing (Graduate Entry Nursing – Adult)  NHS funded  n/a
 ۳۱۱۰ MSc  Nursing (Graduate Entry Nursing – Child)  NHS funded  n/a
 ۳۳۱۰ MSc  Nursing (Graduate Entry Nursing – Mental Health)  NHS funded  n/a
 B724 PGDip  Midwifery  £۴,۶۲۰  £۱۰,۵۹۰
 B725 MSc  Midwifery  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 B728 MSc  Maternal and Newborn Health  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 B72A PGDip  Maternal and Newborn Health  £۴,۶۲۰  £۱۰,۵۹۰
 B763 MSc  Cognitive Behavioural Therapy  £۱۰,۹۸۰  n/a
 B764 PGDip  Cognitive Behavioural Therapy  £۸,۷۸۴  n/a
 B793 MSc  Advanced Clinical Practice  £۱۰,۲۱۵  n/a
 B794 PGDip  Advanced Clinical Practice  £۸,۶۸۳  n/a
 B795 PGCert  Practice Teacher in Health and Social Care  £۲,۳۱۰  n/a
 B796 PGCert  Advanced Clinical Skills  £۶,۱۲۹  n/a
 B797 MSc  Health and Social Care  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 B798 PGDip  Health and Social Care  £۴,۶۲۰  £۱۰,۵۹۰
 B799 PGCert  Health and Social Care  £۲,۳۱۰  £۵,۲۹۵
 B79C MA  Research Methods (Health)  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 B79D MSc  Quality and Patient Safety Improvement  £۹,۱۸۰  £۱۵,۸۸۵
 B79E PGDip  Quality and Patient Safety Improvement  £۶,۱۲۰  £۱۰,۵۹۰
 B79F PGCert  Quality and Patient Safety Improvement  £۳,۰۶۰  £۵,۲۹۵
 Q801 MA  Classical Literature  £۶,۵۲۵  £۱۵,۸۸۵
 Q891 MA  The Visual Culture of Classical Antiquity  £۶,۵۲۵  £۱۵,۸۸۵
 V111 MA  Ancient History  £۶,۵۲۵  £۱۵,۸۸۵
 V359 MA  Art History  £۶,۵۲۵  £۱۵,۸۸۵
 VW37 MA  Visual Culture  £۶,۵۲۵  £۱۵,۸۸۵
 V104 MA  History  £۶,۵۲۵  £۱۵,۸۸۵
 V229 MA  Russian and East European Studies (Research  Track)  £۶,۵۲۵  £۱۵,۸۸۵
 W305 MA  Music  £۶,۵۲۵  £۲۰,۲۵۰
 V503 MA  Philosophy  £۶,۵۲۵  £۱۵,۸۸۵
 V690 MA  Church History (Distance Learning)  £۶,۵۲۵  £۱۵,۸۸۵
 V691 MA  Systematic and Philosophical Theology (Distance  Learning)  £۶,۵۲۵  £۱۵,۸۸۵
 M108  LLM  Master of Laws  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 M129  LLM  European Laws  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 M131  LLM  International Law  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 M132  LLM  International Law and Development  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 M134  LLM  Public International Law  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 M135  LLM  International Commercial Law  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 M136  LLM  International Criminal Justice and Armed Conflict  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 M201  MA  Socio-Legal and Criminological Research  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 M205  LLM  Environmental Law  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 M206  LLM  Human Rights Law  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 M207  LLM  Maritime Law  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 M211  LLM  Criminal Justice  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 M290  LLM  Public Procurement Law and Policy  £۹,۲۲۵  £۹,۲۲۵
 M291  PGDip  Public Procurement Law and Policy  £۶,۱۶۵  £۶,۱۶۵
 M292  PGCert  Public Procurement Law and Policy  £۳,۱۰۵  £۳,۱۰۵
 MF28  MSc  Law and Environmental Science  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 ML1A  MA  International Law, Security and Terrorism  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 A110  MSc  Integrated Physiology in Health and Disease  £۸,۴۱۵  £۲۱,۳۳۰
 A124  MSc  Immunology and Allergy  £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 C443  MSc  Molecular Genetics and Diagnostics  £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 C516  MSc  Clinical and Molecular Microbiology  £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 C517  PGDip  Clinical and Molecular Microbiology  £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 C518  PGCert  Clinical and Molecular Microbiology  £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 C52A  MSc  Clinical Microbiology (Distance Learning)  £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 CC55  MSc  Microbiology and Immunology  £۶,۹۳۰  £۲۰,۲۵۰
 W60P  MSc  Biological Photography and Imaging  £۱۰,۲۱۵  £۲۲,۳۶۵
 F347  MSc  Gravity, Particles and Fields  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 G113  MSc  Pure Mathematics  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 G190  MSc  Mathematical Medicine and Biology  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 G301  MSc  Statistics  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 G303  MSc  Statistics and Applied Probability  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 G900  MSc  Scientific Computation  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 GG11  MSc  Financial and Computational Mathematics  £۱۰,۲۱۵  £۲۱,۳۳۰
 A117  MMedSci  Assisted Reproduction Technology  £۱۰,۹۸۰  £۲۷,۸۵۵
 A128  MSc  Cancer Immunology and Biotechnology  £۱۰,۲۱۵  £۲۲,۳۶۵
 A112  MSc  Applied Sport and Exercise Medicine  £۷,۳۳۵  £۱۸,۹۹۰
 A315  MSc  Sports and Exercise Medicine  £۱۰,۹۸۰  £۲۲,۳۶۵
 A322  MPH  Master of Public Health  £۱۰,۲۱۵  £۲۲,۳۶۵
 A328  MSc  Oncology  £۱۰,۲۱۵  £۲۲,۳۶۵
 A331  PGCert  Public Health  £۳,۴۰۵  £۷,۴۵۵
 A332  PGDip  Public Health  £۶,۸۱۰  £۱۴,۹۱۰
 A339  PGDip  Oncology  £۶,۸۱۰  £۱۴,۹۱۰
 A356  PGDip  Public Health (International Health)  £۶,۸۱۰  £۱۴,۹۱۰
 A358  MPH  Public Health (International Health)  £۱۰,۲۱۵  £۲۲,۳۶۵
 A377  PGCert  Oncology^  £۳,۴۰۵  £۷,۴۵۵
 A382  MSc  Mental Health Research  £۶,۵۲۵  £۱۸,۹۹۰
 A383  PGDip  Mental Health Research  £۴,۳۵۰  £۱۲,۶۶۰
 A384  PGCert  Mental Health Research  £۲,۱۷۵  £۶,۳۳۰
 BX93  MMedSci  Medical Education  £۸,۴۱۵  £۱۷,۴۱۵
 BX94  PGDip  Medical Education  £۵,۶۱۰  £۱۱,۶۱۰
 BX95  PGCert  Medical Education  £۲,۸۰۵  £۵,۸۰۵
 C134  MSc  Stem Cell Technology  £۱۰,۲۱۵  £۲۵,۲۹۰
 C818  MSc  Rehabilitation Psychology  £۶,۵۲۵  £۱۸,۹۹۰
 C819  PGDip  Work and Organisational Psychology  £۴,۸۹۰  £۱۲,۶۶۰
 C81R  MSc  Work and Organsational Psychology  £۷,۳۳۵  £۱۸,۹۹۰
 C81T  MSc  Occupational Psychology  £۷,۳۳۵  £۱۸,۹۹۰
 C81U  MSc  Workplace Health & Wellbeing (Distance E-  Learning)  £۸,۴۱۵  £۸,۴۱۵
 C81V  PGDip  Workplace Health & Wellbeing (Distance E-  Learning)  £۵,۶۱۰  £۵,۶۱۰
 C81W  PGCert  Workplace Health & Wellbeing (Distance E-  Learning)  £۲,۸۰۵  £۲,۸۰۵
 C841  MSc  Health Psychology  £۶,۵۲۵  £۱۸,۹۹۰
 C890  MSc  Management Psychology  £۷,۳۳۵  £۱۸,۹۹۰
 C891  PGDip  Management Psychology  £۴,۸۹۰  £۱۲,۶۶۰
 B293  MSc  Drug Discovery and Pharmaceutical Sciences  £۱۰,۲۱۵  £۲۲,۳۶۵
 L246  MA  Asian and International Studies  £۷,۱۵۵  £۱۶,۶۰۵
 L249  MA  International Security and Terrorism  £۷,۱۵۵  £۱۶,۶۰۵
 L250  MA  International Relations  £۷,۱۵۵  £۱۶,۶۰۵
 L291  MA  Politics & International Relations (Research Track)  £۷,۱۵۵  £۱۶,۶۰۵
 L901  MA  Diplomacy  £۷,۱۵۵  £۱۶,۶۰۵
 LV2D  MA  Politics and Contemporary History  £۷,۱۵۵  £۱۶,۶۰۵
 C80A  MSc  Psychology (Conversion)  £۷,۸۷۵  £۲۰,۲۵۰
 C80B  PGDip  Psychology (Conversion)  £۷,۸۷۵  £۲۰,۲۵۰
 C80C  MSc  Psychology Research Methods  £۷,۳۳۵  £۱۸,۹۹۰
 C896  MSc  Brain Imaging  £۷,۳۳۵  £۱۸,۹۹۰
 L30D  MA  Research Methods (Sociology)  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 L311  MA  Criminology  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 L315  PGDip  Criminology  £۴,۶۲۰  £۱۰,۵۹۰
 L396  MA  Global Citizenship, Identities & Human Rights  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 L39A  MA  Research Methods (Science & Technology Studies)  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 L40A  MA  Research Methods (Social Policy)  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 L420  MA  International Social Policy  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 L421  PGDip  International Social Policy  £۴,۶۲۰  £۱۰,۵۹۰
 L430  MA  Public Policy  £۷,۸۷۵  £۲۰,۲۵۰
 L436  MPA  Master of Public Administration  £۷,۸۷۵  £۲۰,۲۵۰
 L438  PGDip  Public Administration  £۵,۲۵۰  £۱۳,۵۰۰
 L439  PGDip  Public Policy  £۵,۲۵۰  £۱۳,۵۰۰
 L43C  MA  Research Methods (Public Policy)  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 L500  MA  Social Work  £۶,۵۲۵  £۱۵,۸۸۵
 L50A  MA  Research Methods (Social Work)  £۶,۹۳۰  £۱۵,۸۸۵
 D108  PGCert  Veterinary Education  £۲,۱۷۵  £۲,۱۷۵
 D20D  PGCert  Veterinary Medicine & Surgery  £۴,۶۰۵  £۱۲,۳۶۰
 <br>
<hr />

خوابگاهها:

Talbot studios: 139 پوند در هفته

Talbot point: 120 پوند در هفته

The frontage: 140 پوند در هفته

ترم پاییز: ۲۶ سپتامبر تا ۱۶ دسامبر

ترم بهار: ۱۶ ژانویه تا ۲۳ ژوئن

تصاویری از دانشگاه ناتینگهام در کشور انگلستان

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *