شرایط اخذ پذیرش تحصیلی کانادا
  • آیا دانش آموزان می توانند در مدارس خصوصی و دولتی کانادا تحصیل کنند؟

  • شرایط اخذ ویزای تحصیلی کانادا به چه صورت می باشد؟

  • دانشجویان بین المللی پس از اتمام تحصیل پس از چند سال می توانند اقامت دائم کانادا را بدست آورند؟

  • آیا دانشجویان بین المللی حین تحصیل اجازه کار کردن دارند؟