مدرسه بیزینس بین المللی solbridge
  • آیا تحصیل به زبان انگلیسی در مدرسه SolBridge امکان پذیر می باشد؟

  • چه دوره هایی در مدرسه SolBridge ارائه می گردد؟

  • آیا مدرسه SolBridge برای دانشجویان بین المللی امکانات خوابگاهی دارد؟

  • آیا برای اخذ پذیرش در مدرسه SolBridge به مدرک زبان انگلیسی نیاز می باشد؟