,

آزمون UMAT

آزمون UMAT برای تحصیل در رشته پزشکی نیوزلند ،دانشجویان می بایست در  امتحان umat برای ورود به دوره های پزشکی نیوزلند شرکت نمایند تا امکان پذیرش آن ها فراهم گردد . ما در این مقاله تمامی مواردی که در امتحان umat برای ورود به دوره های پزشکی نیو…