,

آزمون MCI

آزمون MCI شورای پزشکی هند در سال 1934 تحت قانون شورای پزشکی هند در سال 1933 تاسیس شد و در حال حاضر فعالیت خود را با تأسیس استانداردهای یکپارچه مدارک عالی پزشکی و شناخت مدارک پزشکی در هند و خارج از کشور لغو کرده است. تعداد کالج های پزشکی در سال ه…